Tietosuoja

Tietosuojavastaava

Yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mu­kaan organisaation on nimettävä tie­to­suo­ja­vas­taa­va. Tietosuoja-asetus koskee tahoja, jotka tallentavat EU:ssa asuvien henkilöiden henkilötietoja.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation sisäisenä asiantuntijana seurata henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa. Tietosuojavastaava on rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Tietosuojasäännösten noudattaminen on rekisterinpitäjän vastuulla. Tietosuojavastaavat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Yhteydenotot pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse. Puhelimitse tapahtuvissa yhteydenotoissa toivotaan soittopyynnön jättämistä tietosuojavastaavan puhelinvastaajaan, mikäli häntä ei tavoiteta. Yhteydenottopyynnöissä on hyvä yleisellä tasolla kuvata, minkälaisista asioista halutaan neuvoja ja opastusta. Mitään yksityiskohtaisia luottamuksellisia tietoja ei tule viesteihin sisällyttää.

tietosuojavastaava@kainuu.fi
puh. 044 797 0165
 

 

Po­ti­lasrekisterin- ja sosiaalihuollon asia­kas­­re­kis­te­rin käyt­tö­lo­kin tie­to­pyyn­tö

Si­nul­la on lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 703/2023 11 § mukaan oi­keus saa­da tie­to sii­tä, ku­ka tai ket­kä ovat kä­si­tel­leet po­ti­las- tai asia­kas­tie­to­ja­si. Lokitiedot on oikeus saada viimeisen kahden vuoden ajalta ja sitä vanhempia tietoja vain erityisestä syystä, joita voi olla esimerkiksi:

  • viranomaisten, kuten poliisin, syyttäjän tai tietosuojavaltuutetun toimiston pyyntö
  • pyytäjä osoittaa tarvitsevansa lokitietoja puolustaakseen omaa asiaansa käynnissä olevassa oikeudenkäynnissä tai vastaavassa viranomaisprosessissa

Emme luovuta yli kaksi vuotta vanhoja lokitietoja pelkän väärinkäsityksen vuoksi.  
Lokitietojen luovuttamisesta kieltäytymisestä annetaan kirjallinen päätös.

Tietojasi käsittelevät myös sellaiset hyvinvointialueen työntekijät, joita et tapaa potilas-/asiakaskäyntisi aikana tai sairaalassaoloaikanasi. Heillä on tärkeä rooli hoitoosi ja palvelujesi järjestämiseen liittyvien asioiden edistämisessä. 

Voit pyytää omia Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon lokitietojasi seuraavasti:

Sähköisesti vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi) verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Säh­köis­tä pyyn­töä var­ten tu­lee en­sin re­kis­te­röi­tyä Suo­mi.fi-vies­tit -pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai säh­köi­sel­lä hen­ki­lö­kor­til­la osoit­tees­sa: https://suo­mi.fi/vies­tit
Avaa sähköinen lomake: Potilas-/asiakastietojen käyttölokin tietopyyntö  

Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen. 
Avaa paperinen lomake: Potilastietojen käyttölokin tietopyyntö.pdf tai Sosiaalihuollon asiakastietojen käyttölokin tietopyyntö.pdf

Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Lokitietopyyntö ja siihen liittyvät tiedot tallennetaan asianhallintarekisteriin.

Lokiraportit toimitetaan paperilla. Raportti voi sisältää valitun ajanjakson mukaan satoja, jopa tuhansia sivuja.

Tilattujen asiakirjojen toimitusajat riippuvat pyynnön vaativuudesta ja laajuudesta. Yleensä saamme toimitettua raportit pyytäjälle 5 – 30 päivän kuluessa.
 

Vainajia koskevat lokitietopyynnöt

Emme luovuta kuolleen henkilön potilas- tai asiakasrekisterin lokitietoja.

Lain mukaan vain elossa oleva henkilö voi olla palveluiden käyttäjä, jolla on oikeus saada lokitiedot potilas- tai asiakastietojensa käsittelystä. Lokitietopyyntöjä ei voida käsitellä henkilön kuoleman jälkeen.
 

Po­ti­las- ja asia­kas­­re­kis­te­rin sel­vi­tys­pyyn­tö

Jos huo­maat käyt­tö­lo­ki­tie­dot saa­tua­si, et­tä asia­kas­tie­to­ja­si on käy­tet­ty tai luo­vu­tet­tu il­man riit­tä­viä pe­rus­tei­ta, tai si­nul­la on muu syy, sinulla on oikeus pyy­tää asias­ta kirjallinen sel­vi­tys. 
Sel­vi­tys­pyyn­töön an­ne­taan kir­jal­li­nen vas­taus.

Voit pyytää selvitystä seuraavasti:

Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen. 
Avaa paperinen lomake: Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä.pdf tai Selvityspyyntö sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä.pdf

Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Selvityspyyntö ja siihen liittyvät tiedot tallennetaan asianhallintarekisteriin.


 

Oikeus lokitietoihin

Oikeus lokitietoihin on pääsääntöisesti henkilökohtainen. Potilaan lisäksi alaikäisen huoltaja tai potilaan laillinen edustaja voi tehdä lokitieto- tai lokiselvityspyynnön, ellei alaikäinen ole kieltänyt tietojen antamista huoltajille. 

Puolesta asioijan on todistettava oikeutensa tiedonsaantiin. Oikeus lokitietoihin voidaan evätä, jos tiedossa on, että tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.

Saa tukea ja apua digitaalisten palveluiden käyttöön YLE:n verkkosivuilta (Digitreenit)

 


 


 

 

 

tietosuoja tietosuojavastaava tietopyyntö selvityspyyntö potilastietojen väärinkäyttö potilastietojen käsittely lokitieto

Asiakirjojen tilaaminen

Potilastietojen tilaaminen

Voit pyytää omia Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojasi seuraavasti:

Sähköisesti vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi) verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Säh­köis­tä pyyn­töä var­ten tu­lee en­sin re­kis­te­röi­tyä Suo­mi.fi-vies­tit -pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai säh­köi­sel­lä hen­ki­lö­kor­til­la osoit­tees­sa: https://suo­mi.fi/vies­tit.
Avaa sähköinen lomake: Potilaskertomuskopioiden pyyntö

Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen. 
Avaa paperinen lomake: Potilaskertomuskopioiden pyyntö.pdf

Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Huomioithan, että:

  • Täytät lomakkeen huolellisesti, sillä asian käsittelyä ei voida aloittaa puutteellisin tiedoin ja käsittely viivästyy.
  • Potilastietoja ei voi tilata puhelimitse tietoturvasyistä. 

Po­ti­las­tie­to­jen ko­pioi­den toi­mit­ta­mi­nen ta­pah­tuu po­ti­las­ker­to­mu­sar­kis­ton kir­jaa­mos­ta tai asianomaiselta terveysasemalta. Tilattujen asiakirjojen toimitusajat riippuvat pyynnön vaativuudesta ja laajuudesta. Yleensä saamme toimitettua asiakirjat tilaajalle 5 – 30 päivän kuluessa. 


So­siaa­li­huol­lon asia­ka­stie­to­jen ti­laa­mi­nen

Voit pyytää omia Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojasi seuraavasti:

Sähköisesti vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi) verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Säh­köis­tä pyyn­töä var­ten tu­lee en­sin re­kis­te­röi­tyä Suo­mi.fi-vies­tit -pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai säh­köi­sel­lä hen­ki­lö­kor­til­la osoit­tees­sa: https://suo­mi.fi/vies­tit.
Avaa sähköinen lomake: Asiakastietojen kopiopyyntö

Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen. 
Avaa paperinen lomake: Asiakastietojen kopiopyyntö.pdf

Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Huomioithan, että:

  • Täytät lomakkeen huolellisesti, sillä asian käsittelyä ei voida aloittaa puutteellisin tiedoin ja käsittely viivästyy.
  • Asiakastietoja ei voi tilata puhelimitse tietoturvasyistä. 

Asiakas­tie­to­jen ko­pioi­den toi­mit­ta­mi­nen ta­pah­tuu ao. toimintayksiköstä. Tilattujen asiakirjojen toimitusajat riippuvat pyynnön vaativuudesta ja laajuudesta. Yleensä saamme toimitettua asiakirjat tilaajalle 5 – 30 päivän kuluessa. 


Lä­hio­mai­sen oi­keus tie­toi­hin

Voimme luovuttaa potilastietoja lähiomaiselle vain potilaan suostumuksella.

Potilaslain mukaan hoitopaikka saa kuitenkin luovuttaa lähiomaiselle tiedon potilaan terveydentilasta silloin, jos potilas on tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana sairaalassa, eikä ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi tiedottamisen. Potilas voi pyytää merkitsemään tietoihinsa ensisijaisen yhteyshenkilön hätätilanteiden varalle. 


Vai­na­jan tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus eli peruste luovutukselle. Sukulaisuussuhde on todennettava virkatodistuksella. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. 

Voit pyytää vainajan potilaskertomustietoja seuraavasti:

Paperisella lomakkeella, joka tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen
Avaa lomake: Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi (pdf)

Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Pyyntö toimitetaan lomakkeella olevaan osoitteeseen.

Tilattujen asiakirjojen toimitusajat riippuvat pyynnön vaativuudesta ja laajuudesta. Yleensä saamme toimitettua asiakirjat tilaajalle 5 – 30 päivän kuluessa. 

Po­ti­las­lain 13 § 3 mo­men­tin 5 koh­dan mu­kaan kuol­leen hen­ki­lön eli­nai­kai­sia po­ti­las­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa vain sii­nä laa­juu­des­sa kuin ne ovat vält­tä­mät­tö­miä nii­tä pyy­tä­vän hen­ki­ön tär­kei­den etu­jen tai oi­keuk­sien sel­vit­tä­mis­tä tai to­teut­ta­mis­ta var­ten. Pyyn­nös­sä on ai­na mai­nit­ta­va tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus. Tie­to­ja voi ti­la­ta ohei­sel­la pyyn­tö vai­na­jan tie­to­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta lo­mak­keel­la. Tie­don an­ta­mi­ses­ta ko­pio­na tai tu­los­tee­na pe­ri­tään mak­su seu­raa­vas­ti:
- en­sim­mäi­sel­tä si­vul­ta 6,65 e (sis. alv 24 %)
- kul­ta­kin seu­raa­val­ta si­vul­ta 0,12 e (sis. alv 24 %)


Muut asia­kir­ja­pyyn­nöt

Hal­lin­non asia­kir­ja­ko­piot pyy­de­tään hal­lin­non kir­jaa­mos­ta. Hen­ki­lös­töa­sioi­hin liit­ty­vät asia­kir­ja­ko­piot pyy­de­tään hen­ki­lös­töyk­si­kös­tä.

 

Asiakirjoista perittävät maksut

tarkastusoikeus tietosuoja kopiopyyntö