Välitystilipalvelu

Vä­li­tys­ti­li on so­siaa­li­pal­ve­lu, jos­sa asiak­kaan ra­ha­lii­ken­ne an­ne­taan so­siaa­li­toi­men työn­te­ki­jän hoi­det­ta­vak­si. Pal­ve­lu on tar­koi­tet­tu hen­ki­löl­le, jol­la on vai­keuk­sia hal­li­ta ra­han­käyt­töään. Tar­koi­tuk­se­na on, et­tä asiak­kaan saa­mat etuu­det ja tu­lot mak­se­taan so­siaa­li­toi­mis­ton ti­lil­le, jol­ta hoi­de­taan esi­mer­kik­si vuok­ran mak­sa­mi­nen ja muut elä­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät me­not asiak­kaan puo­les­ta.

Vä­li­tys­ti­li­pal­ve­lun käyt­tö pe­rus­tuu ai­na va­paaeh­toi­suu­teen ja asia­kas an­taa kir­jal­li­sen suos­tu­muk­sen ra­ha-asioi­den hoi­ta­mis­ta var­ten. Asiak­kaan kans­sa teh­dään ai­na asia­kas­suun­ni­tel­ma en­nen pal­ve­lun aloit­ta­mis­ta. Pää­tök­sen vä­li­tys­ti­lin aloit­ta­mi­ses­ta te­kee Kai­nuun so­tes­sa so­siaa­li­työn­te­ki­jä tai so­siaa­lioh­jaa­ja.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ota yhteyttä oman kuntasi sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan.