Kuulumisia hankkeesta

17.4.2023

Mukana elämässä –hankkeen loppuseminaari

Mukana elämässä – Itsemurhien ehkäisy Kainuussa -hankkeen toiminta päättyy kesäkuun loppuun. Hanke järjestää loppuseminaarin maanantaina 15.5.2023 klo 12-15. Seminaari tarjoaa mielenkiintoisia puheenvuoroja itsemurhien ehkäisystä sekä hankkeen aikaansaannoksista kuluneen kahden vuoden aikana.

Linkin ilmoittautumiseen sekä päivän ohjelman löydät alta. Loppuseminaaria voi seurata etäyhteyksin Teamsissa. Ilmoittaudu 8.5.2023 mennessä!

Linkki ilmoittautumiseen (siirryt toiseen palveluun)

Loppuseminaarin 15.5.2023 ohjelma (kuva)


21.10.2021

Mukana elämässä –hankkeen kuulumiset - syksy 2021

Itsemurhien ehkäisyhankkeen toimenpiteet ovat käynnistyneet kesän aikana ja hanketoiminta etenee hyvällä tahdilla. Hankehenkilöstö on syksyn tullessa kasvanut ja muuttunut - tiimin jäseniin kuuluvat siis:

Saara Pikkarainen, projektipäällikkö (alkaen elokuu / 2021)
Eija Hujanen, suunnittelija (alkaen lokakuu / 2021)
Maarit Rajatalo, suunnittelija
Anne Salin, suunnittelija
Hanna-Kaisa Juntunen, projektisihteeri / viestijä

Hankkeen projektiryhmät ovat käynnistyneet aktiivisin keskusteluin. Jokaiseen hankkeen työpakettiin on oma projektiryhmänsä: Varhaistuen tarjoaminen, Riskiryhmien tukeminen ja tunnistaminen sekä Hoidon kehittäminen. Hankkeen projektiryhmiin on jäseniä saatu laajasti niin kunnista, Kainuun sotesta, poliisista, seurakunnista, kokemusasiantuntijoita, toisista kehittämishankkeista kuin kolmannelta sektoriltakin. Ryhmien tehtävänä on toimia tukena hanketyössä ja kehittää eri toimialueisiin liittyviä palveluita itsemurhien ehkäisemiseksi. Projektiryhmät kokoontuvat eri teemoin kerran kuukaudessa. Verkostotyöskentely kuuluu vahvasti kehittämiseen ja hanketyöhön – yhteistyötä hankkeessa on lähdetty aktiivisesti eteenpäin viemään niin viranomaisille, järjestöihin kuin toisiin hankkeisiinkin.

Varhaistuen tarjoaminen osaamista vahvistamalla ja hyviä toimintamalleja alueelle juurruttamalla on ensimmäinen hankkeen työpaketeista. Siihen kuuluu myös matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen palvelurakenteiden tarkastelu ja yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä, sekä poikkeustilanteiden vaikutusten selvitys erityisesti ikääntyneen väestönosan kohdalla. Työ on painottunut kesän ja alkusyksyn aikana erityisesti nuoriin ja heille tarjottavien palveluiden kehittämiseen.

Toinen hankkeen työpaketeista on itsemurhavaarassa olevien riskien tunnistaminen ja tukeminen. Työpaketissa on kesän aikana syvennytty sähköisiin palveluihin ja riskien tunnistamiseen näyttöön perustuen. Osaamisen vahvistaminen itsemurhavaarassa olevien riskien tunnistamiseen on hankkeen yksi tärkeä tavoite. Mukana elämässä –hanke suosittaa osaamisen vahvistamista THL:n Itsemurhien ehkäisy –verkkokoulutuksen avulla. Myös muista soveltuvista verkkokoulutuksista itsemurhien ehkäisemiseksi on laadittu suositus.

Kolmas työpaketeista on hoidon kehittäminen, mikä limittyy useilta osin itsemurhavaarassa olevien riskiryhmien tunnistaminen ja tukeminen työpakettiin. Hoidon kehittämisen suhteen on tärkeää saada henkilökunnalta kyselyn kautta tietoa, mitä osaamista jo on ja millaista osaamista tulee kehittää. Hoidon kehittämisen työpakettiin kuuluu hyvin vahvana selvittää hoito- ja palveluketjuja itsemurhien ehkäisemiseksi sekä tarkastella jo olemassa olevia palveluketjuja ja Käypä hoito –suosituksen toteutumista.

30.8.-15.9.2021 hanke toteutti sote-ammattilaisille laajan kyselyn, jonka tavoitteena oli saada tietoa itsemurha-ajatusten yleisyydestä, osaamisesta, Käypä hoito –suosituksen toteutumisesta sekä osaamisen vahvistamisen tarpeesta. Lisäksi hanke toteutti yhteistyössä miekkareiden ja kuntien nuorisotyön kanssa kyselyn nuorille itsemurha-ajatusten ilmiön yleisyydestä sekä hoidon ja palveluiden tarpeesta/toiveesta.

Edellä mainittujen lisäksi Mukana elämässä –hankkeen yksi tärkeä tehtävä on viestintä. Tavoitteena viestinnässä on vahvistaa mielenterveyden merkitystä pääomana sekä vähentää stigmaa mielenterveysasioista ja itsetuhoisuudesta puhumisen ympärillä. Hanke tuokin asiaansa aktiivisesti esille muun muassa Kainuun soten somekanavien kautta (Facebook & Instagram).

Mukana elämässä -hanketiimi

21.5.2021

Kainuun soten hallinnoima Mukana elämässä – Itsemurhien ehkäisy Kainuussa –hanke on aloittanut toimintansa keväällä 2021. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa haetaan uusia keinoja itsemurhien ehkäisyyn Kainuussa ja kohdennetaan toimia varhaisen tuen tarjoamiseen, riskiryhmien tukemiseen sekä hoidon kehittämiseen. Hankkeen kuulumisia pääsee seuraamaan Kainuun soten verkkosivulla hankkeen "Ajankohtaista" -osiossa.

Mukana elämässä Itsemurhien ehkäisy

Mukana elämässä - Itsemurhien ehkäisy Kainuussa

Hank­keen to­teu­tu­sai­ka: 31.3.2021 – 30.6.2023
Hank­keen ra­hoi­tus: STM:n val­tio­na­vus­tus (80 %)
Hank­keen hal­lin­noi­ja: Kai­nuun hyvinvointialue

Hankkeessa haetaan uusia keinoja itsemurhien ehkäisyyn Kainuussa ja tavoitteena on kohdentaa toimia varhaisen tuen tarjoamiseen, itsemurhavaarassa olevien riskiryhmien tukemiseen ja hoidon kehittämiseen. Tavoitteena on myös tunnistaa koronakriisin aiheuttamia ongelmia Kainuun väestössä, erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien osalta sekä rakentaa matalan kynnyksen tukimalleja vastaaviin tilanteisiin tulevaisuudessa. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, järjestösektorin, kuntien koulu- ja oppilashuolto ja muu sivistystoimen henkilöstö sekä asiakkaat ja asukkaat. Toimintaa ja palveluja kehitetään väestön, erityisesti haavoittuvissa tilanteissa ja itsemurhavaarassa oleville ja heidän läheisilleen.

Hanke on valmisteltu Kainuun soten moniammatillisessa työryhmässä, jossa on ollut mukana asiantuntijoita kehittämis- ja suunnitteluyksikön lisäksi nuorisopsykiatriasta, aikuisten mielenterveyspalveluista ja riippuvuuksien hoidosta, perusterveydenhuollosta, aikuissosiaalipalveluista ja vanhuspalveluista sekä järjestötoimijoista (Kainuun Kriisikeskus / Kainuun mielenterveysyhdistys KaMi ry ja MIELI, Suomen mielenterveys ry).

Hankkeen päämääränä on itsemurhayritysten ja itsemurhien määrän vähentyminen Kainuussa. Tavoitteena on, että mielenterveys nähdään pääomana, lasten ja nuorten mielenterveys rakentuu arjessa ja ihmisten tarpeiden mukaisesti sekä laaja-alaiset ja yhdenvertaiset palvelut toteutuvat. Tavoitteena on vahvistaa itsemurhien ehkäisyä alueella, lisätä tuen tarjoamista riskiryhmille sekä kehittää vaikuttavaa hoitoa ja palvelua peilaten niitä erityisesti Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014), Päihdehuoltolakiin (41/1986) ja lakiin ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015), huomioiden tulevat lakien uudistukset. Keskeisenä tavoitteena on kehittää Itsemurhien ehkäisyä ja itsemurhaa yrittäneiden hoitoa Käypä hoito -suosituksen mukaisiksi ja Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman vuosille 2020–2030 mukaisesti.

Yhteystiedot

Saara Pikkarainen, projektipäällikkö
puh. 044 797 0419
saara.pikkarainen@kainuu.fi

Eija Hujanen, suunnittelija
puh. 040 671 1091
eija.hujanen@kainuu.fi

Hankesuunnitelma

 

Itsetuhoisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta. Työkalupakki työpaikoille. (linkki)

 

 

Itsemurhien ehkäisy