Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian palveluyksikkö vastaa lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevien kainuulaisten lasten ja heidän perheidensä tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. 

Lastenpsykiatrisen palveluyksikön toimintaa ohjaavat arvot ovat perhekeskeisyys, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. 

Toimintaperiaatteitamme ovat sekundaari preventio ja kuntouttava työote, moniammatillinen- ja verkostoyhteistyö sekä pysyvien hoitosuhteiden tukeminen. 

Lastenpsykiatrian palveluyksikön asiakkuuteen tarvitaan lähete. Mikäli arvelet lapsesi tarvitsevan mielenterveyspalveluja, ota ensiksi yhteyttä neuvolaan, kouluterveydenhuoltoon, omalääkäriin tai perheneuvolaan.

Palveluyksikkö jakaantuu lastenpsykiatrian poliklinikkaan ja osastoon. Palveluyksikkö sijaitsee Kainuun keskussairaalan E-rakennuksessa. Sisäänkäynti ovi E1. 
 
Yhteystiedot:

Kainuun keskussairaala 
Lastenpsykiatrian palveluyksikkö 
Sotkamontie 13, E-rakennus, Ovi E1
87300 Kajaani 
                                    
osastonsihteeri 044 797 0028 (tavoitettavissa ma – pe klo 8 – 14.15 ja pe klo 8 – 13.55)
faksi 08 718 0021

Katso sijainti kartalta:

Lastenpsykiatria Psykiatria

Lastenpsykiatrinen osastohoito

Lastenpsykiatrinen osasto tutkii, hoitaa ja kuntouttaa 4–13 v. lapsia ja heidän perheitä, joiden vaikeudet eivät tule autetuiksi avohoidon keinoin. Toiminnan perusteina ovat yksilöllinen hoitosuunnitelma, omahoitajasuhde, perhetapaamiset, erilaiset hoidolliset ryhmät ja yhteisöhoidon elementit. Lääkehoito on tarvittaessa osa hoitoa. Osasto toimii ns. viikko-osastona, joka tarkoittaa sitä, että lapset ovat kotonaan joka viikonloppu. Osasto on myös kiinni joulunseudun, hiihtoloman, pääsiäisen, osan syyslomaa ja viisi (5) viikkoa juhannuksesta eteenpäin. 

Osastolla on kriisi-, tutkimus- ja hoitopaikkoja. Osasto sijaitsee Kainuun keskussairaalan alueella Kajaanissa osoitteessa Sotkamontie 13, rakennuksessa E. Osastolla on viisi (5) hoitopaikkaa. 

Kriisijaksolla selvitetään lapsen ja varhaisnuoren hoidontarve sekä suunnitellaan jatkohoito yhteistyössä perheen kanssa. Kriisipaikalle pääsee 1 päivän–3 viikon kuluessa. Kriisijakso kestää kolme viikkoa. 

Tutkimusjaksolla tutkitaan lasta, varhaisnuorta ja perhettä yksilö- ja perhetapaamisin. Tämän lisäksi tarvittaessa sairaalakoulussa kartoitetaan opiskeluvalmiudet. Tutkimusjakso kestää kuusi viikkoa.

Osastohoito on tarkoitettu niille lapsille tai varhaisnuorille, jotka katsotaan tutkimus- tai kriisijakson päätteeksi tarvitsevan avohoitoa tukevampaa apua mielenterveysongelmiinsa. Osastohoito sisältää omahoitajasuhteen, yhteisöhoidon, ryhmäterapian, perheterapian ja koulun/esikoulun käynnin sairaalakoulussa. Tarvittaessa lääkehoito on osa lapsen hoitoa. Hoitojakson aikana pidetään säännöllisin väliajoin hoitoneuvotteluja, joiden avulla arvioidaan lapsen hoidon edistymistä. 

Lastenpsykiatrian osasto ei päivystä. Yhteydenotot virka-aikana lastenpsykiatrian poliklinikalle.

Yhteystiedot: 
Kainuun keskussairaala
Lastenpsykiatrian osasto
Sotkamontie 13, E-rakennus, Ovi E1

Puh. 044 739 3751 tai 050 431 2217 (kanslia)

Fax 08 718 0021

Katso sijainti kartalta:

Lastenpsykiatria Lastenpsykiatrian osasto

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Poliklinikka vastaa lastenpsykiatrisesta tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta avohoidossa 0-13 -vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä osalta. Pkl:lla selvitellään myös lastenpsykiatrisen osastotutkimuksen ja -hoidon tarve. Lisäksi lastenpsykiatrinen poliklinikka antaa asiantuntija-apua ja konsultaatiota sekä tekee yhteistyötä aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon, neuvoloiden, lastensuojelun ja perheneuvolan kanssa. 

Lapsen tutkimus ja hoito aloitetaan ns. ensikäynnillä, johon kutsutaan lastenpsykiatrista apua tarvitsevan lapsen lisäksi hänen vanhempansa tai tarvittaessa koko perhe. Ensikäynnillä on usein mukana lähettävä taho, aikaisemmin lapsen hoidossa mukana olleita tai koulun/päivähoidon edustaja, mikäli ongelma liittyy koulunkäyntiin tai päivähoidon tilanteisiin. Ensikäynnin aikana tehdään yksilöllinen suunnitelma lapsen tutkimuksista. 

Polikliinisen tutkimusjakson jälkeen pidetään hoitoneuvottelu, jossa lapsi ja hänen vanhempansa saavat palautteen tutkimuksesta. Hoitoneuvotteluun voidaan kutsua myös lähettävän tahon, mahdollisesta jatkohoidosta vastaavan tahon, päivähoidon/koulun edustaja tai muita asiantuntijoita, joita vanhemmat ja lastenpsykiatrian edustajat jatkon kannalta tarpeellisena pitävät. Hoitoneuvottelussa päätetään vanhempien kanssa yhteistyössä tarvittavasta jatkotyöskentelystä. Mahdollisuudet voivat olla avohoito lastenpsykiatrisella poliklinikalla, KELAn kuntoutuksena tai perheneuvolassa. Myös tutkimusjakso lastenpsykiatrisella osastolla on yksi jatkohoitomahdollisuus. Luonnollisesti tutkimuksen johtopäätös voi olla, että lapsi ei tarvitse lastenpsykiatrisia palveluja. 

Polikliininen hoito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa. Hoitomuotoina käytetään yksilö-, perhe- ja ryhmäterapioita, verkostotyöskentelyä sekä tarvittaessa lääkitystä. Lääkityksen aloittamisesta sovitaan vanhempien kanssa erikseen. Pääsääntöisesti yksilöterapiat ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai ne järjestyvät KELA:n rahoituksella. Hoitovastuu säilyy lastenpsykiatrisella poliklinikalla. Poliklinikalla tehdään myös ns. kotiin suuntautuvaa lastenpsykiatrista hoitotyötä, jolloin pääpaino hoidossa ovat koti- ja verkostokäynnit.

Mikäli lapsen psyykkiset ongelmat ovat sellaisia, joita ei voi auttaa avohoidon keinoin, lapsi asetetaan lastenpsykiatriseen tutkimusjaksojonoon. Jonotusaikana työskentely poliklinikalla jatkuu ja kotiin/kouluun/päivähoitoon järjestetään lapsen ja hänen perheensä tarvitsema tuki.

Yhteystiedot:
Kainuun keskussairaala 
Lastenpsykiatrian poliklinikka, E-rakennus, Ovi E1
Sotkamontie 13
87300 Kajaani  

osastonsihteeri     044 797 0028 (tavoitettavissa ma – pe klo 8 – 14.15 ja pe klo 8 – 13.55)
faksi                        08 7180021

Katso sijainti kartasta:

Lastenpsykiatria Psykiatria