Lastenpsykiatrian poliklinikka

Poliklinikka vastaa lastenpsykiatrisesta tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta avohoidossa 0-13 -vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä osalta. Pkl:lla selvitellään myös lastenpsykiatrisen osastotutkimuksen ja -hoidon tarve. Lisäksi lastenpsykiatrinen poliklinikka antaa asiantuntija-apua ja konsultaatiota sekä tekee yhteistyötä aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon, neuvoloiden, lastensuojelun ja perheneuvolan kanssa. 

Lapsen tutkimus ja hoito aloitetaan ns. ensikäynnillä, johon kutsutaan lastenpsykiatrista apua tarvitsevan lapsen lisäksi hänen vanhempansa tai tarvittaessa koko perhe. Ensikäynnillä on usein mukana lähettävä taho, aikaisemmin lapsen hoidossa mukana olleita tai koulun/päivähoidon edustaja, mikäli ongelma liittyy koulunkäyntiin tai päivähoidon tilanteisiin. Ensikäynnin aikana tehdään yksilöllinen suunnitelma lapsen tutkimuksista. 

Polikliinisen tutkimusjakson jälkeen pidetään hoitoneuvottelu, jossa lapsi ja hänen vanhempansa saavat palautteen tutkimuksesta. Hoitoneuvotteluun voidaan kutsua myös lähettävän tahon, mahdollisesta jatkohoidosta vastaavan tahon, päivähoidon/koulun edustaja tai muita asiantuntijoita, joita vanhemmat ja lastenpsykiatrian edustajat jatkon kannalta tarpeellisena pitävät. Hoitoneuvottelussa päätetään vanhempien kanssa yhteistyössä tarvittavasta jatkotyöskentelystä. Mahdollisuudet voivat olla avohoito lastenpsykiatrisella poliklinikalla, KELAn kuntoutuksena tai perheneuvolassa. Myös tutkimusjakso lastenpsykiatrisella osastolla on yksi jatkohoitomahdollisuus. Luonnollisesti tutkimuksen johtopäätös voi olla, että lapsi ei tarvitse lastenpsykiatrisia palveluja. 

Polikliininen hoito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa. Hoitomuotoina käytetään yksilö-, perhe- ja ryhmäterapioita, verkostotyöskentelyä sekä tarvittaessa lääkitystä. Lääkityksen aloittamisesta sovitaan vanhempien kanssa erikseen. Pääsääntöisesti yksilöterapiat ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai ne järjestyvät KELA:n rahoituksella. Hoitovastuu säilyy lastenpsykiatrisella poliklinikalla. Poliklinikalla tehdään myös ns. kotiin suuntautuvaa lastenpsykiatrista hoitotyötä, jolloin pääpaino hoidossa ovat koti- ja verkostokäynnit.

Mikäli lapsen psyykkiset ongelmat ovat sellaisia, joita ei voi auttaa avohoidon keinoin, lapsi asetetaan lastenpsykiatriseen tutkimusjaksojonoon. Jonotusaikana työskentely poliklinikalla jatkuu ja kotiin/kouluun/päivähoitoon järjestetään lapsen ja hänen perheensä tarvitsema tuki.

Yhteystiedot:
Kainuun keskussairaala 
Lastenpsykiatrian poliklinikka, E-rakennus, Ovi E1
Sotkamontie 13
87300 Kajaani  

osastonsihteeri     044 797 0028 (tavoitettavissa ma – pe klo 8 – 14.15 ja pe klo 8 – 13.55)
faksi                        08 7180021

Katso sijainti kartasta:

Lastenpsykiatria Psykiatria