ISO SOS

ISO SOS - Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä

Hankeaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Kainuun budjetti: 129 431 €
Rahoitus: ESR 75 %
Hankkeen hallinnoija: Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)


Kainuun osahankkeessa tuotettua materiaalia:


Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sivuilta löytyvät seuraavat raportit:

Hankkeen tavoitteet:

Hankesuunnitelma Kainuu

ISO SOS -hankkeen tarkoituksena on edistää kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä vähentää ja ennaltaehkäistä huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. Sosiaalityön uudistaminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollisimman asiakaskeskeiseksi ja tulevaisuuden asiakastarpeisiin vaikuttavasti vastaavaksi nähdään keinona tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan systemaattista rakenteellista sosiaalityötä, joka toimii myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena.

Kehittämistyön tavoitteina on:
1. vahvistaa asiakkaiden elämäntilanteiden hallintaa sekä heidän rooliaan ja osallistumistaan sosiaalityössä
2. kokeilla, kehittää ja arvioida uudenlaisia sosiaalityön asiakasprosesseja ja sen sisältöjä
3. kokeilla, kehittää ja arvioida jalkautuvan sosiaalityön käytäntöjä
4. uudistaa moniammatillista/-toimijaista yhteistyötä, työnjakoa ja tehtäväkuvia sosiaalityössä
5. kokeilla, kehittää ja arvioida vaikuttavuuden mittareita asiakastyössä
6. vahvistaa systemaattisesti rakenteellista sosiaalityötä
7. selkeyttää sosiaalityön roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Hankkeen kehittämistehtävät toteutetaan kolmen työpaketin avulla:

1. Uudistuva asiakasprosessi sosiaalityössä
2. Jalkautuva sosiaalityö ja verkostot
3. Vaikuttavuutta arvioiva ja rakenteellinen sosiaalityö

Hankkeen kehittäjä-sosiaalityöntekijänä toimi Anne Tuikka. 

kehittämishanke ISO SOS