Arkisto- ja tietosuojapalveluiden lomakkeet

Olemme ottaneet käyttöön sähköiset tietopyyntölomakkeet. Lomakkeilla voi pyytää tietoja Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista. Sähköistä pyyntöä varten potilaan/asiakkaan tulee ensin rekisteröityä Suomi.fi-viestit-palvelun käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa: https://suomi.fi/viestit  

Suomi.fi-viestit-palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen täytetään sähköinen pyyntölomake. Tiedot lähetetään pyytäjälle paperikopioina. Tiedot voi edelleen pyytää myös paperisella tietopyyntölomakkeella. Tilattujen asiakirjojen toimitusajat riippuvat pyynnön vaativuudesta ja laajuudesta. Tietopyyntöjen käsittelyaika 5 – 30 päivää. 

Terveydenhuollon tietopyyntölomakkeetSosiaalihuollon tietopyyntölomakkeet

Kun haluat kopiot omista tai huollettavasi potilastiedoista


Linkki sähköiseen kopiopyyntölomakkeeseen
Jokaisesta henkilöstä, jonka tietoja pyydetään on täytettävä oma  pyyntölomake

Kun haluat tarkastaa omasi tai huollettavasi potilasrekisteritiedot

Kun haluat tarkastaa kuka on käynyt sinun tai huollettavasi potilastiedoissa 

Linkki sähköiseen tietopyyntölomakkeeseen

Kun haluat selvittää onko omasi tai huollettavasi potilastietojen käsittely ollut asianmukaista

 

Kun haluat kopiot omista tai huollettavasi asiakastiedoista (rastita vain ne palvelut, joita olet käyttänyt) 

 Linkki sähköiseen kopiopyyntölomakkeeseen
Jokaisesta henkilöstä, jonka tietoja pyydetään on täytettävä oma pyyntölomake
 

Kun haluat tarkastaa omasi tai huollettavasi asiakasrekisteritiedot

Kun haluat tarkastaa kuka on käynyt sinun tai huollettavasi asiakastiedoissa

Linkki sähköiseen tietopyyntölomakkeeseen

Kun haluat selvittää onko omasi tai huollettavasi asiakastietojen 
käsittely ollut asianmukaista

 

 

Korjauspyyntölomakkeet

Kun haluat pyytää korjaamaan potilasrekisterin tietoja

Linkki sähköiseen korjauspyyntölomakkeeseen                                               

Kun haluat pyytää korjaamaan asiakasrekisterin tietoja

Linkki sähköiseen korjauspyyntölomakkeeseen                                                        Sosiaali- ja terveyspalveluille yhteiset tietopyyntölomakkeet

Kun haluat asianosaisena toista henkilöä koskevia asiakas- tai potilastietoja


Kun haluat saada kuolleen henkilön asiakas- tai potilastietoja


Kun haluat antaa suostumuksen asiakas- tai potilastietojesi luovuttamiseen
toiseen toimintayksikköön tai hankkimiseen toisesta toimintayksiköstä


Kun haluat valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioitasi Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa                                                              


Kun haluat peruuttaa antamasi valtakirjan

 

 

 

pyyntö tietopyyntö tarkastuspyyntö potilasasiakirja asiakasasiakirja valtakirja

Tietosuoja

Tietosuojavastaava

Yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mu­kaan organisaation on nimettävä tie­to­suo­ja­vas­taa­va. Tietosuoja-asetus koskee tahoja, jotka tallentavat EU:ssa asuvien henkilöiden henkilötietoja.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation sisäisenä asiantuntijana seurata henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa. Tietosuojavastaava on rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Tietosuojasäännösten noudattaminen on rekisterinpitäjän vastuulla. Tietosuojavastaavat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Yhteydenotot pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse. Puhelimitse tapahtuvissa yhteydenotoissa toivotaan soittopyynnön jättämistä tietosuojavastaavan puhelinvastaajaan, mikäli häntä ei tavoiteta. Yhteydenottopyynnöissä on hyvä yleisellä tasolla kuvata, minkälaisista asioista halutaan neuvoja ja opastusta. Mitään yksityiskohtaisia luottamuksellisia tietoja ei tule viesteihin sisällyttää.

tietosuojavastaava@kainuu.fi
puh. 044 797 0165
 

 

Po­ti­lasrekisterin- ja sosiaalihuollon asia­kas­­re­kis­te­rin käyt­tö­lo­kin tie­to­pyyn­tö

Si­nul­la on lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 703/2023 11 § mukaan oi­keus saa­da tie­to sii­tä, ku­ka tai ket­kä ovat kä­si­tel­leet po­ti­las- tai asia­kas­tie­to­ja­si. Lokitiedot on oikeus saada viimeisen kahden vuoden ajalta ja sitä vanhempia tietoja vain erityisestä syystä, joita voi olla esimerkiksi:

  • viranomaisten, kuten poliisin, syyttäjän tai tietosuojavaltuutetun toimiston pyyntö
  • pyytäjä osoittaa tarvitsevansa lokitietoja puolustaakseen omaa asiaansa käynnissä olevassa oikeudenkäynnissä tai vastaavassa viranomaisprosessissa

Emme luovuta yli kaksi vuotta vanhoja lokitietoja pelkän väärinkäsityksen vuoksi.  
Lokitietojen luovuttamisesta kieltäytymisestä annetaan kirjallinen päätös.

Tietojasi käsittelevät myös sellaiset hyvinvointialueen työntekijät, joita et tapaa potilas-/asiakaskäyntisi aikana tai sairaalassaoloaikanasi. Heillä on tärkeä rooli hoitoosi ja palvelujesi järjestämiseen liittyvien asioiden edistämisessä. 

Voit pyytää omia Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon lokitietojasi seuraavasti:

Sähköisesti vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi) verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Säh­köis­tä pyyn­töä var­ten tu­lee en­sin re­kis­te­röi­tyä Suo­mi.fi-vies­tit -pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai säh­köi­sel­lä hen­ki­lö­kor­til­la osoit­tees­sa: https://suo­mi.fi/vies­tit
Avaa sähköinen lomake: Potilas-/asiakastietojen käyttölokin tietopyyntö  

Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen. 
Avaa paperinen lomake: Potilastietojen käyttölokin tietopyyntö.pdf tai Sosiaalihuollon asiakastietojen käyttölokin tietopyyntö.pdf

Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Lokitietopyyntö ja siihen liittyvät tiedot tallennetaan asianhallintarekisteriin.

Lokiraportit toimitetaan paperilla. Raportti voi sisältää valitun ajanjakson mukaan satoja, jopa tuhansia sivuja.

Tilattujen asiakirjojen toimitusajat riippuvat pyynnön vaativuudesta ja laajuudesta. Yleensä saamme toimitettua raportit pyytäjälle 5 – 30 päivän kuluessa.
 

Vainajia koskevat lokitietopyynnöt

Emme luovuta kuolleen henkilön potilas- tai asiakasrekisterin lokitietoja.

Lain mukaan vain elossa oleva henkilö voi olla palveluiden käyttäjä, jolla on oikeus saada lokitiedot potilas- tai asiakastietojensa käsittelystä. Lokitietopyyntöjä ei voida käsitellä henkilön kuoleman jälkeen.
 

Po­ti­las- ja asia­kas­­re­kis­te­rin sel­vi­tys­pyyn­tö

Jos huo­maat käyt­tö­lo­ki­tie­dot saa­tua­si, et­tä asia­kas­tie­to­ja­si on käy­tet­ty tai luo­vu­tet­tu il­man riit­tä­viä pe­rus­tei­ta, tai si­nul­la on muu syy, sinulla on oikeus pyy­tää asias­ta kirjallinen sel­vi­tys. 
Sel­vi­tys­pyyn­töön an­ne­taan kir­jal­li­nen vas­taus.

Voit pyytää selvitystä seuraavasti:

Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen. 
Avaa paperinen lomake: Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä.pdf tai Selvityspyyntö sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä.pdf

Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Selvityspyyntö ja siihen liittyvät tiedot tallennetaan asianhallintarekisteriin.


 

Oikeus lokitietoihin

Oikeus lokitietoihin on pääsääntöisesti henkilökohtainen. Potilaan lisäksi alaikäisen huoltaja tai potilaan laillinen edustaja voi tehdä lokitieto- tai lokiselvityspyynnön, ellei alaikäinen ole kieltänyt tietojen antamista huoltajille. 

Puolesta asioijan on todistettava oikeutensa tiedonsaantiin. Oikeus lokitietoihin voidaan evätä, jos tiedossa on, että tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.

Saa tukea ja apua digitaalisten palveluiden käyttöön YLE:n verkkosivuilta (Digitreenit)

 


 


 

 

 

tietosuoja tietosuojavastaava tietopyyntö selvityspyyntö potilastietojen väärinkäyttö potilastietojen käsittely lokitieto