Kainuun perheneuvola

Per­he­neu­vo­lan teh­tä­vä on tu­kea ja edis­tää las­ten ja nuor­ten myön­teis­tä ke­hi­tys­tä. Pal­ve­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, mak­sut­to­mia ja va­paaeh­toi­sia.

Kas­va­tus- ja per­he­neu­von­taan eli perheneuvolaan voi ha­keu­tua, jos

  • lap­sen ke­hi­tys, käyt­täy­ty­mi­nen tai tun­ne-elä­mä ai­heut­taa huol­ta
  • lap­sel­la on pul­mia päi­vä­hoi­dos­sa, kou­lus­sa tai ka­ve­rei­den kans­sa
  • van­hem­mat tar­vit­se­vat apua van­hem­muu­teen tai van­hem­pien vä­lis­ten ris­ti­rii­to­jen sel­vit­tä­mi­seen
  • per­hees­sä on ol­lut me­ne­tyk­siä tai vai­kei­ta elä­män­ti­lan­tei­ta
  • per­hees­sä har­ki­taan avioe­roa tai per­heen­jä­se­net tar­vit­se­vat tu­kea eros­ta sel­viy­ty­mi­seen

Perheneuvolassa lap­sen ja ko­ko per­heen kans­sa työs­ken­te­lee so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­tä ja psy­ko­lo­ge­ja. Ta­voit­tee­na on on­gel­ma­ti­lan­teen ym­mär­tä­mi­nen, uu­sien nä­kö­kul­mien löy­ty­mi­nen ja per­heen omien voi­ma­va­ro­jen vah­vis­tu­mi­nen. Per­heen suos­tu­muk­sel­la tehdään tar­vit­taes­sa yh­teis­työ­tä per­heel­le tär­kei­den ver­kos­to­jen kans­sa.

Per­he­neu­vo­lan per­hea­sioi­den so­vit­te­lu aut­taa pa­ri­suh­teen ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa. Avio- tai avoe­rois­sa pi­de­tään eri­tyi­ses­ti sil­mäl­lä lap­sen etua so­vit­taes­sa lap­sen huol­toon, ta­paa­mi­soi­keu­teen ja ela­tuk­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Li­säk­si per­he­neu­vo­las­sa teh­dään kä­rä­jäoi­keu­den pyyn­nös­tä van­hem­muu­den ar­vioi­ta ja lap­sen kuu­le­mi­sta se­kä täy­tän­töön­pa­no­so­vit­te­lua.

Asia­kas­työn li­säk­si per­he­neu­vo­la an­taa työ­noh­jaus­ta ja kon­sul­taa­tio­ta las­ten ja lap­si­per­hei­den kans­sa työs­ken­te­le­vil­le.

Per­he­neu­vo­lan asiak­kaak­si voi tul­la esi­mer­kik­si neu­vo­lan, var­hais­kas­va­tuk­sen tai kou­lun oh­jaa­ma­na tai ot­ta­mal­la it­se yh­teyt­tä perheneuvolaan.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Per­he­neu­vo­lan asiak­kaak­si voi tul­la esi­mer­kik­si neu­vo­lan, var­hais­kas­va­tuk­sen tai kou­lun oh­jaa­ma­na tai ot­ta­mal­la it­se yh­teyt­tä oman paikkakunnan perheneuvolaan.