Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

Lapsiperheillä on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin. Perhekeskuksissa ja perheasemilla palvelutarpeen arviointeja tekevät sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Arvioinnin aloittaminen edellyttää asiakkaan suostumusta, jos arviointia koskeva yhteydenotto on tullut muualta kuin asiakkaalta itseltään. Tuen tarpeen arviointi voi tulla esille myös lastensuojeluilmoituksena. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Myös yksityishenkilöt voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.

Työikäisten kainuulaisten palvelutarpeen arvion tekee aikuisten sosiaalityön sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.

Ikääntyneiden kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta. Ohjauksen ja neuvonnan pohjalta arvioidaan tarvittaessa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palvelutarpeen arvioinnissa ja selvityksessä huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana. Palvelutarve arvioidaan kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin tekee lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Työikäisten kainuulaisten palvelutarpeen arvion tekee aikuisten sosiaalityön sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Ota yhteyttä oman paikkakunnan työntekijöihin.