Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito/Kotikuntoutus - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Kotikuntoutus sijaitsee Kajaanin Pääterveysasemalla, Satamakadulla. Aula 3 on paikka, josta ohjaaja hakee sinut ensimmäisenä päivänä.

 

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Kotikuntoutus on avokuntoutuksen yksikkö, jossa hoidetaan kajaanilaisia aikuisia mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.

 

Henkilökunta

Kotikuntoutuksessa työskentelee kuusi sairaanhoitajaa ja yksi mielenterveyshoitaja, joka tekee 50 % työaikaa Eljaskartanosta käsin. Kotikuntoutuksessa työskennellään aamuvuorossa arkipäivisin.

 

Opiskelijat

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat

 

Kotikuntoutuksen toiminta

Ko­ti­kun­tou­tuk­sen ta­voit­tee­na on tu­kea mie­len­ter­veys- ja päihde­kun­tou­tu­jan ar­jes­sa sel­viy­ty­mis­tä ja toi­min­ta­ky­vyn pa­ran­ta­mis­ta se­kä tur­va­ta lää­ke­hoi­don to­teu­tu­mi­nen ja psy­kiat­ri­sen hoi­don jat­ku­vuus. Ko­ti­käyn­neil­lä ja vas­taa­not­to­käyn­neil­lä tue­taan kun­tou­tu­jan ko­to­na pär­jää­mis­tä, kan­nus­te­taan ko­din ul­ko­puo­li­siin toi­min­toi­hin ja so­siaa­li­siin kon­tak­tei­hin se­kä to­teu­te­taan lää­ke­hoi­toa. Kotikuntoutuksen toimintaa ohjaa tarpeenmukainen hoitomalli ja tapauskohtainen työryhmätyöskentely.

 

Meillä voit oppia…

Kotikuntoutus antaa hyvät mahdollisuudet tutustua laaja-alaisesti erilaisiin mielenterveyshäiriöihin, kuntouttaviin toimintoihin ja lääkehoitoon. Kotikuntoutuksessa tehdään paljon kotikäyntejä, jotka antavat hyvän kuvan kuntoutujan arjesta ja tuen tarpeesta.

 

Tervetuloa oppimaan!

 

Kotikuntoutus

Satamakatu 2 A

87100 Kajaani

https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/kajaanin-kotikuntoutus

 

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Tiiminvastaava Riikka Kahilakoski

044-797 0129

riikka.kahilakoski@kainuu.fi

 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Marja-Liisa Kuvaja, 044-797 0258, marja-liisa.kuvaja@kainuu.fi

Riikka Kahilakoski, 044-797 0129, riikka.kahilakoski@kainuu.fi