OLKA® Kainuu

OL­KA toiminta aloitettiin Kai­nuussa on STEA:n ra­hoit­ta­malla han­kkeella 1.1.2020-31.12.2022 Kainuun Nuotta ry:n ja Kainuun soten yhteistyönä. Vuoden 2023 aikana OLKA vastuutoimija vaihtui.  

OL­KA Kai­nuu on Kai­nuun hyvinvointialueen se­kä jär­jes­tö­jen vä­lis­tä yh­teis­toi­min­taa. OL­KA -toi­min­taa koordinoi vuoden 2023 aikana Kainuun sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Kainuun hyvinvointialue myönsi yhdistykselle järjestöavustuksen koordinaation toteuttamiseen vuodelle 2023. Yhdistys on hakenut OLKA toiminnan koordinoimiseen STEAn avustusta vuodelle 2024.

OLKA toi­min­nan ta­voit­tee­na on tar­jo­ta mah­dol­li­suus po­ti­laan ja hei­dän lä­heis­ten­sä kii­reet­tö­mään koh­taa­mi­seen se­kä tuen an­ta­mi­seen sai­rau­teen so­peu­tu­mi­ses­sa. OL­KA tuo jär­jes­töt sai­raa­laan ja koor­di­noi sai­raa­lan va­paaeh­tois­toi­min­taa ja huo­leh­tii tar­vit­ta­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta ja tues­ta. Ta­voit­tee­na on, et­tä yhä useam­pi sai­raa­lan po­ti­las ja lä­hei­nen saa ver­tais­tu­kea ja tu­kea va­paaeh­toi­sil­ta toi­mi­joil­ta.

Ta­voit­tee­na myös:

  • Saa­tu tu­ki on laa­du­kas­ta ja tu­kea saa­nei­den elä­män­laa­tu pa­ra­nee.
  • OL­KA-toi­min­ta on osa po­ti­laan pal­ve­lu­pol­kua.
  • Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta saa tie­toa ver­tais­tues­ta ja muis­ta jär­jes­tö­jen toi­min­ta­muo­dois­ta avuk­si po­ti­laan oh­jauk­seen ja tu­ke­mi­seen se­kä va­paaeh­toi­sen ver­tais­tu­ki­jan työ­pa­rik­seen tu­ke­maan po­ti­las­ta.
  • Yh­teis­työ sai­raa­lan ja po­ti­la­syh­dis­tys­ten vä­lil­lä on toi­mi­vaa.
  • Va­paaeh­toi­sil­la on mah­dol­li­suus aut­taa ja hei­tä saa­daan ak­ti­voi­tua li­sää toi­min­taan. Tä­mä voi ol­la osa po­ti­laan kun­tou­tu­misp­ro­ses­sia avun koh­tee­na ole­mi­ses­ta vas­ta­vuo­roi­sek­si tuen an­ta­jak­si.
  • Hyö­dyn­tää di­gi­taa­li­sia vuo­ro­vai­kut­tei­sia pal­ve­lu­ja ver­kos­ton kou­lu­tus- ja val­men­nus­toi­min­nas­sa, vies­tin­näs­sä se­kä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa po­ti­laan ja tuen an­ta­jan vä­lil­lä.

OL­KA-toi­min­taan kuu­luu kol­me osa-aluet­ta:

  • OI­VA-tie­to­pal­ve­lus­sa po­ti­las ja hä­nen lä­hei­sen­sä saa­vat tie­toa po­ti­la­syh­dis­tyk­sis­tä ja yh­dis­tyk­set voi­vat pi­tää tee­ma­päi­viä se­kä esi­tel­lä toi­min­taan­sa.
  • Va­paaeh­toi­ses­sa ILO­NA-pal­ve­lus­sa val­men­ne­tut va­paaeh­toi­set toi­mi­vat useis­sa teh­tä­vis­sä sai­raa­las­sa, ku­ten au­la-avus­ta­ji­na, jut­tu­ka­ve­ri­na, leik­ki­ka­ve­ri­na ja esiin­ty­jä­nä.
  • TOI­VO-ver­tais­tu­ki­pal­ve­lus­sa val­men­ne­tut ve­rtais­tu­ki­jat an­ta­vat sa­maan sai­rau­teen sai­ras­tu­neel­le tu­kea. Ver­tais­tu­ki on ko­ke­muk­seen pe­rus­tu­vaa tu­kea ja tu­ki­hen­ki­lö on saa­nut teh­tä­vään val­men­nuk­sen ja hän on si­tou­tu­nut vai­tio­loon.

Li­sä­tie­toa OL­KA:sta löy­dät täs­tä lin­kis­tä ja 

 

OLKA OLKA Kainuu vapaaehtoistoiminta Uusi sairaala