Opinnäyte- ja tutkimustyöt

Yleistä

Kainuun hyvinvointialueella kaikki tutkimustoiminta (opinnäytetyöt, tutkimukset) on luvanvaraista. Luvan anojan tulee varautua siihen, että tutkimuslupaprosessin käsittelyyn menee aikaa n. 2-3 vkoa. Opinnäytetyö/tutkimus (aineiston keruu ja siihen liittyvät asiat) voidaan aloittaa vasta luvan myöntämisen jälkeen.

Myös Kainuun hyvinvointialueen omaan henkilökuntaan kuuluvan on haettava lupa, jos opinnäytetyötä/tutkimusta ei tehdä yksinomaan virka- tai työtehtävänä, vaan esim. osana henkilön opintoja. Jos palvelussuhteessa tehtävään tutkimukseen tai selvitykseen käytetään asiakas- tai potilasrekisteritietoja, rekisterin käyttöön tulee hakea lupaa.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimus- / opinnäytetyölupa haetaan Kainuun hyvinvointialueen


a) aina ennen opinnäytetyön/tutkimuksen / aloittamista
b) jos tutkimus kuuluu Tutkimuslain mukaan tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin, niin tähän liittyvät lausunnot, esim. eettisen toimikunnan puoltava lausunto, tulee olla hankittuna ennen tutkimusluvan hakua Kainuun hyvinvointialueelta.
 

Ohjeita tutkimuksiin (opinnäytetyöt, tutkimukset) liittyvien lupien hankkimiseksi

Opinnäyte- ja tutkimustöille on laadittu ohjeistus 

Kainuun hyvinvointialueella.


Pro gradu -tutkielmat, opinnäytetyöt

Opinnäytetöiden tulee olla tutkimusasetelmaltaan sellaisia, etteivät ne vaadi lakisääteisen eettisen toimikunnan lausuntoa eikä niissä puututa tutkittavan fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen.


Milloin tutkimukseen tarvitaan eettisen toimikunnan tarkastelu?

Tutkimuslain mukaan tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin kuuluvat lääketieteellisten tutkimusten lisäksi kaikki ne hoito- ja terveystieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta arvioi ja antaa lausuntoja Pohjois-Suomen yhteistyöalueella tehtävistä lääketieteellisistä ja terveystieteellisistä tutkimuksista, jotka kuuluvat tutkimuslain alaisuuteen. Toimikunnalla on myös kudoslain ja biopankkilain mukaisia lausunnonantotehtäviä. Lisäksi toimikunta arvioi ja antaa 30.1.2025 asti lausuntoja niiden menneillään olevien kliinisten lääketutkimusten muutoshakemuksista, jotka toimikunta on arvioinut aiemmin. Toimikunta myös seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten tarkastelua alueellaan.


Tutkimusluvan liitteet ja lähettäminen

Opiskelija/tutkija hakee luvan opinnäyte- /tutkimustyölle Kainuun hyvinvointialueen Lupa tutkimukselle/opinnäytetyölle -lomakkeella (erilliset lomakkeet), jonka liitteeksi lisätään

 1. Hyväksytty tutkimus- /opinnäytetyösuunnitelma, josta ilmenevät tutkimuksen nimi, tekijät, kohderyhmä, tutkimusongelma(t), tavoitteet ja tarkoitus, aineistonkeruumenetelmät ja toteutus, aineiston keruun aikataulu ja aineiston analysointi tai aineiston hallintalomake / vastaava. Suunnitelmassa on kuvattava miten asiakkaat / potilaat ohjautuvat tutkimukseen ja mitä luvan hakija on sopinut kohdeyksikön esihenkilöiden kanssa. Lisäksi suunnitelmassa on pohdittava tutkimuksen eettisiä kysymyksiä.
   
 2. Aineiston keruuseen liittyvä materiaali esim. kyselylomake, haastattelurunko, havainnoinnin kuvaus jne.
   
 3. Tutkimukseen osallistuville jaettava materiaali (esim. tiedote tutkimuksesta, tutkimukseen suostumuslomake). Tiedotteessa, jossa kuvataan henkilökunnalle mm. työntekijöiden osuus asiakkaiden informoinnissa ja mahdollisessa tutkimusaineiston keräämisessä.
   
 4. Rekisteriseloste, jos tutkimuksen tekemisen yhteydessä syntyy rekisteri, jonka tiedot voidaan tunnistaa tiettyä yksityistä henkilöä koskeviksi (lomakkeen saa: www.tietosuoja.fi). Rekisteriseloste, jos tutkimuksen tekemisen yhteydessä syntyy rekisteri, jonka tiedot voidaan tunnistaa tiettyä yksityistä henkilöä koskeviksi (lomakkeen saa: www.tietosuoja.fi)
   
 5. Tutkimuslain (1.10.2010) piiriin kuuluvat tutkimuksen puoltoa ja lupaa koskevat viranomaisen asiakirjat

Allekirjoitettu (myös sähköinen allekirjoitus käy) Lupa tutkimukselle/opinnäytetyölle liitteineen toimitetaan Kainuun hyvinvointialueen kirjaamoon kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi tai postitse osoite PL 400, 87070 Kainuu

Kirjaamosta Lupa tutkimukselle/opinnäytetyölle liitteineen ohjataan asianhallintajärjestelmän kautta opinnäytetyökoordinaattorille ja kyseessä olevan tutkimusluvan myöntävälle henkilölle.
 

Tutkimuksen kohde

Luvan myöntäjä (toimivallan mukaan)

Palveluyksikön / palvelualueen henkilökunta

Palvelualuepäällikkö, hoitotyön palvelualuepäällikkö

Palveluyksikön / palvelualueen asiakkaat /potilaat / omaiset

Palvelualuepäällikkö, hoitotyön palvelualuepäällikkö

Palveluyksikön / palvelualueen asiakas- ja potilasasiakirjat

Toimialuejohtaja

Toimialueen henkilökunta

Toimialuejohtaja

Toimialueen asiakkaat/potilaat /omaiset

Toimialuejohtaja

Toimialueen asiakas- ja potilasasiakirjat

Toimialuejohtaja

Usean toimialueen henkilökunta

Hyvinvointialueen johtaja (koko henkilöstöä koskettava), johtajaylilääkäri (lääketiede), hoitotyön johtaja (hoitotiede, terveystiede), sosiaalijohtaja (sosiaalitieteet)

Usean toimialueen asiakkaat/potilaat/omaiset

Hyvinvointialueen johtaja (koko asiakaskuntaa koskettava), johtajaylilääkäri (lääketiede), hoitotyön johtaja (hoitotiede, terveystiede), sosiaalijohtaja (sosiaalitieteet)

Usean toimialueen asiakas- ja potilasasiakirjat

Johtajaylilääkäri, sosiaalijohtaja

Organisaatiotason tutkimukset, palvelujen järjestäminen, hallinto, johtaminen, henkilöstöpolitiikka, kehittäminen, tietojärjestelmien toimivuus

Hyvinvointialueen johtaja, järjestämisjohtaja, kehittämisjohtaja, henkilöstöjohtaja, tietohallintojohtaja

Luvan myöntäjä myöntää luvan tai hylkää hakemuksen sähköisellä viranhaltijapäätöksellä asianhallintajärjestelmässä. Luvan myöntäjä / hänen sihteerinsä lähettää viranhaltijapäätöksen tiedoksi opiskelijalle / tutkijalle ja opinnäytetyön koordinaattorille.