Opinnäyte- ja tutkimustyöt

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä kaikki tutkimustoiminta (opinnäytetyöt, tutkimukset) on luvanvaraista. Luvan anojan tulee varautua siihen, että tutkimuslupaprosessin käsittelyyn menee aikaa n. 2 vkoa - 1 kk. Opinnäytetyö/tutkimus (aineiston keruu ja siihen liittyvät asiat) voidaan aloittaa vasta luvan myöntämisen jälkeen. 

Myös Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän omaan henkilökuntaan kuuluvan on haettava lupa, jos opinnäytetyötä/tutkimusta ei tehdä yksinomaan virka- tai työtehtävänä, vaan esim. osana henkilön opintoja. Jos palvelussuhteessa tehtävään tutkimukseen tai selvitykseen käytetään asiakas- tai potilasrekisteritietoja, rekisterin käyttöön tulee hakea lupaa. 

Tutkimusluvan hakeminen 

Tutkimuslupa haetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Lupa tutkimukselle/opinnäytetyölle -lomakkeella.

Sopimus tekijanoikeuksien maaraytymisesta.doc

a) aina ennen opinnäytetyön/tutkimuksen / aloittamista 
b) jos tutkimus kuuluu Tutkimuslain mukaan tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin, niin tähän liittyvät lausunnot, esim. eettisen toimikunnan puoltava lausunto, tulee olla hankittuna ennen tutkimusluvan hakua Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä. 

Opinnäyte- ja tutkimustöille on laadittu ohjeistus:

Pro gradu -tutkielmat, opinnäytetyöt 

Opinnäytetöiden tulee olla tutkimusasetelmaltaan sellaisia, etteivät ne vaadi lakisääteisen eettisen toimikunnan lausuntoa eikä niissä puututa tutkittavan fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen. 

Milloin tutkimukseen tarvitaan eettisen toimikunnan tarkastelu?

Tutkimuslain (1.10.2010) mukaan tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin kuuluvat lääketieteellisten tutkimusten lisäksi kaikki ne hoito- ja terveystieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi on keskitetty yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvastuualuetta varten asettamille alueellisille eettisille toimikunnille. 

Kainuun alueella toteutettavien tutkimusten eettinen ennakkoarviointi toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisessa eettisessä toimikunnassa. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen eettinen toimikunta vastaa koko Pohjois-Suomen erva-alueen tutkimusten eettisestä ennakkoarvioinnista. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajana Pohjois-Pohjanmaan alueellisessa eettisessä toimikunnassa on patologian ylilääkäri Marja-Riitta Väisänen (marja-riitta.vaisanen@kainuu.fi, puh. 044 3203014). 

Jos tarvitset tutkimukseesi liittyen eettisen toimikunnan lausuntoa, saat tähän opastusta internetistä osoitteesta www.ppshp.fi/. Kyseisessä osoitteessa on tarvittavia ohjeita sekä tutkijoille että opiskelijoille. Jos tar­vit­set tut­ki­muk­see­si liit­tyen eet­ti­sen toi­mi­kun­nan lau­sun­toa, saat tä­hän opas­tus­ta in­ter­ne­tis­tä osoit­tees­ta  Lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta - OYS

Tutkimusluvan liitteet ja lähettäminen 

Opiskelija/tutkija hakee luvan opinnäyte- /tutkimustyölle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon Lupa tutkimukselle/opinnäytetyölle -lomakkeella, jonka liitteeksi lisätään 

 1. Hyväksytty tutkimus- /opinnäytetyösuunnitelma, josta ilmenevät tutkimuksen nimi, tekijät, kohderyhmä, tutkimusongelma(t), tavoitteet ja tarkoitus, aineistonkeruumenetelmät ja toteutus, aineiston keruun aikataulu ja aineiston analysointi. Suunnitelmassa on kuvattava miten asiakkaat / potilaat ohjautuvat tutkimukseen ja mitä luvan hakija on sopinut kohdeyksikön esimiesten kanssa. Lisäksi suunnitelmassa on pohdittava tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. 
   
 2. Aineiston keruuseen liittyvä materiaali esim. kyselylomake, haastattelurunko, havainnoinnin kuvaus jne. 
   
 3. Tutkimukseen osallistuville jaettava materiaali (esim. tiedote tutkimuksesta, tutkimukseen suostumuslomake). Tiedotteessa, jossa kuvataan henkilökunnalle mm. työntekijöiden osuus asiakkaiden informoinnissa ja mahdollisessa tutkimusaineiston keräämisessä. 
   
 4. Rekisteriseloste, jos tutkimuksen tekemisen yhteydessä syntyy rekisteri, jonka tiedot voidaan tunnistaa tiettyä yksityistä henkilöä koskeviksi (lomakkeen saa: www.tietosuoja.fi).

   
 5. Tutkimuslain (1.10.2010) piiriin kuuluvat tutkimuksen puoltoa ja lupaa koskevat viranomaisen asiakirjat.
   

Allekirjoitettu Lupa tutkimukselle/opinnäytetyölle toimitetaan postiosoitteella: 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 400, 87070 Kainuu 

Kirjaamosta Lupa tutkimukselle/opinnäytetyölle liitteineen ohjataan opinnäytetyökoordinaattorin kautta kyseessä olevan tutkimusluvan myöntävälle henkilölle. 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tutkimusluvan myöntäjät aihealueittain
Tutkimuksen kohde Luvan myöntäjä (toimivallan  mukaan)
Tulosyksikön / vastuualueen henkilökunta vastuualuepäällikkö
ylihoitaja (hoitotyö / terveystieteelliset)
Tulosyksikön / vastuualueen asiakkaat /potilaat / omaiset vastuualuepäällikkö
ylihoitaja (hoitotyö / terveystieteelliset)
Tulosyksikön / vastuualueen asiakas- ja potilasasiakirjat tulosaluejohtaja
Tulosalueen henkilökunta tulosaluejohtaja 
hallintoylihoitaja (hoitotyö / terveystieteelliset)sairaanhoidon palvelujen osalta laatupäällikkö 
(hoitotyö / terveystieteelliset 
sairaanhoidon palvelujen osalta laatupäällikkö 
(hoitotyö / terveystieteelliset)
Tulosalueen asiakkaat / potilaat / omaiset tulosaluejohtaja
hallintoylihoitaja (hoitotyö / terveystieteelliset)
Tulosalueen asiakas- ja potilasasiakirjat tulosaluejohtaja
Usean tulosalueen henkilökunta kuntayhtymän johtaja, hallintoylilääkäri
hallintoylihoitaja (hoitotyö / terveystieteelliset)
Usean tulosalueen asiakkaat, potilaat / omaiset kuntayhtymän johtaja, hallintoylilääkäri
hallintoylihoitaja (hoitotyö / terveystieteelliset)
Usean tulosalueen asiakas- ja potilasasiakirjat hallintoylilääkäri

Luvan myöntäjä toimittaa käsitellyn Lupa tutkimukselle/opinnäytetyölle -lomakkeen jäljennöksen opinnäyte-/tutkimustyön tekijälle.