Hoitokoti Toppila - Salmijärvi - Yksikön esittely opiskelijoille

Hoitokoti Toppila sijaitsee noin 15 km Kajaanista pohjoiseen päin, osoitteessa: Toppilanmutka 32, 87930 Salmijärvi

Hoitokoti Toppila tarjoaa ikäihmisille ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa silloin kun kotiin annettavat avut eivät enää riitä. Hoitokodissamme on 56 asukaspaikkaa, jaettuna 7 eri asumissoluun.  Kaikilla asukkailla on oma huone ja WC. Lisäksi soluissa on saunat.  Asukkaat ovat vuokrasuhteessa, joten asukkaat voivat yhdessä omaistensa kanssa sisustaa huoneensa omilla tutuilla huonekaluilla ja tavaroilla. Ruokailua ja ajanviettoa varten meillä on yhteiset tilat joka solussa. Talon iso aula ja vanha ruokasali mahdollistavat isommankin porukan yhdessä olon erilaisten tapahtumien ja viriketuokioiden aikana.

Osa asukkaista on itsenäisesti liikkuvia, joko apuvälinein tai ilman. Pitkät käytävät ja lukitut ulko-ovet mahdollistavat muistisairaillekin turvallisen ja itsenäisen liikkumisen. Osa asukkaista on täysin autettavia päivittäisissä toiminnoissa.  Hoito on kuntouttavaa ja osallistavaa.    

Hoitokodin henkilökuntaan kuuluu lähi- ja perushoitajia, jotka tekevät 3-vuorotyötä ja 3 sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajat työskentelevät kahdessa vuorossa, myös viikonloppuisin. Hoitokodissa on myös fysioterapeutti, joka vastaa asukkaiden fyysisen kunnon ylläpitämisestä sekä opastaa henkilökuntaa ergonomiseen työskentelyyn.

Perus- ja lähihoitajien työhön kuuluu perushoidon lisäksi mm. haavanhoito annettujen ohjeiden mukaan, katetrointi ja lääkehoidon vaikutuksen seuraaminen. He informoivat sairaanhoitajia asukkaan voinnissa tapahtuvista muutoksista. Asukkaan päivittäiset kirjaukset hoitajat tekevät LifeCare-järjestelmään. Meillä on käytössä omahoitaja järjestelmä; hoitajilla on omat nimetyt asukkaat, joiden asioihin hoitajat perehtyvät tarkemmin. Omahoitajat tekevät asukkaista puolivuosittain RAI-arvioinnin ja laativat sen pohjalta hoito- ja palvelusuunnitelman, joka ohjaa kaikkien hoitajien toimintaa. Itsenäisesti liikkuville asukkaille omahoitajat tekevät myös FRAT-arvioinnin (= lyhyt kaatumisvaaran arviointi). Omahoitajat ovat tarvittaessa yhteydessä omaisiin, esim. pesuaine, vaate yms. hankinnoista.

Sairaanhoitajat vastaavat asukkaiden sairaanhoidollisista asioista yhdessä perus- ja lähihoitajien kanssa. Päävastuu asukkaiden lääkehoidosta on sairaanhoitajilla. He seuraavat sekä lääkehoidon vaikutuksia että asukkaan voinnin muutoksia ja konsultoivat tarvittaessa lääkäriä sekä toteuttavat lääkehoitoa lääkärin antamien ohjeiden mukaan.  Laboratorionäytteiden ottaminen ja erilaisten rokotteiden antaminen kuuluu sairaanhoitajien työtehtäviin. Sairaanhoitajat päivittävät vuosittain lääkehoitosuunnitelman ja seuraavat, että toiminta on sen mukaista. Myös sairaanhoitajat osallistuvat asukkaiden RAI-arvioiden tekemiseen. Uuden asukkaan muuttaessa hoitokotiin sairaanhoitajat tarkistavat, että asukkaalla on kaikki hänelle kuuluvat sosiaaliset etuudet haettuna. Sairaanhoitajat työskentelevät myös solussa perus- tai lähihoitajan työparina.   

Hoi­to­ko­dil­la on oma lää­kä­ri, jo­ka käy pää­sään­töi­ses­ti 1 x kuukausi. Muu­ten lää­kä­riin ol­laan yh­tey­des­sä vir­ka-ai­ka­na Li­fe­Ca­ren vies­ti­pii­kin kaut­ta tai pu­he­li­mit­se. Päi­vys­ty­sai­ka­na ote­taan tar­vit­taes­sa yh­teyt­tä päi­vys­tä­vään lää­kä­riin.

Hoitokodin palveluesihenkilö ja apulaispalveluesihenkilö vastaavat toiminnan sujuvuudesta.

Hoitokoti Toppila soveltuu sairaanhoitajaopiskelijoiden orientoivan jakson harjoitteluun, geronomi-opiskelijoille sekä lähihoitajaopiskelijoiden harjoittelupaikaksi. Myös fysioterapeutit ja hoiva-avustajat ovat tervetulleita harjoitteluun. Hoitokodissa opit moniammatillisen työryhmän jäsenenä ikäihmisen kokonaisvaltaista hoitoa.

 

Tervetuloa oppimaan!

Hoitokoti Toppila
Toppilanmutka 32
87930 Salmijärvi

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Palveluesihenkilö Sanna Vilmi, puh. 044 797 0031, sanna.vilmi@kainuu.fi
Apulaispalveluesihenkilö Anne Niskanen puh. 044 782 0726, anne.niskanen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Leena Tolonen puh. 044 797 4077, leena.tolonen@kainuu.fi
Anne Niskanen puh. 044 782 0726, anne.niskanen@kainuu.fi

 

Päivitetty 23.5.2023