Lasten ja nuorten osasto L - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Lasten ja nuorten osasto sijaitsee Uudessa sairaalassa kolmannessa kerroksessa. Harjoittelun ensimmäisenä päivänä opiskelijat saapuvat F1 ovesta pääaulaan, josta opiskelijavastaava tulee heidät hakemaan.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Las­ten ja nuor­ten osas­tol­la hoi­de­taan 0-18-vuo­tiai­ta lap­sia ja nuo­ria. Osas­to on 8-paik­kai­nen. Li­säk­si osas­tol­la on 3 päi­vä­sai­raa­la­paik­kaa.  Osas­tol­la hoi­det­aan mo­nien eri eri­koi­sa­lo­jen po­ti­lai­ta (esim. pe­diat­ri­nen, ki­rur­gi­nen, neu­ro­lo­gi­nen, in­fek­tiot).  Hoi­toon tul­laan jo­ko lä­het­teel­lä tai päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kan kaut­ta.

Henkilökunta

Osastolla työskentelee sairaanhoitajia, lastenhoitajia ja lastenlääkäreitä. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä eri erikoisalojen ja erityistyöntekijöiden kanssa.  Toiminta osastolla on kolmivuorotyötä, painottuen kuitenkin eniten virka-aikaan.

Opiskelijat

Yk­si­kös­säm­me on har­joit­te­lus­sa opin­to­jen eri vai­heis­sa ole­via opis­ke­li­joi­ta, pääosin opiskelijat ovat suorittamassa perhehoitotyön harjoittelua.

Ennen harjoittelun alkua on suositeltavaa kerrata lasten ja nuorten hoitotyön sekä perhehoitotyön teoria. Meillä pääset oppimaan eri-ikäisten lasten ja perheiden hoitamista sekä toteuttamaan lasten lääkehoitoa.

Lasten ja nuorten osastolla hoidetaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita, joten sinulla tulee tartuntatautilain pykälän 48 mukaan olla

• rokotuksen tai sairastetun taudin tuottama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan

• rokotus influenssaa vastaan

• rokotus hinkuyskää vastaan

Harjoittelupaikat varataan jobiilin kautta.

 

Tervetuloa oppimaan!

 

Lasten ja nuorten osasto (3.krs.), Sotkamontie 13, 87100 Kajaani

Puhelinnumero: 044 797 4628

Yksikön verkkosivujen osoite: https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/lasten-ja-nuorten-osasto

 

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Osastonhoitaja Jaana Moskuvaara: jaana.moskuvaara@kainuu.fi

Apulaisosastonhoitaja Anna-Kaisa Korpinen: anna-kaisa.korpinen@kainuu.fi

 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Anni Tihinen, anni.tihinen@kainuu.fi

Liisa Pesonen, liisa.pesonen@kainuu.fi

Hanna Seppänen, hanna.seppanen@kainuu.fi