Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito/Eljaskartano - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Satamakatu 2 C, 87100 Kajaani. Sisäänkäynti keskimmäisestä ovesta.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Eljaskartano on 11-paikkainen kuntoutuskoti, joka tarjoaa kainuulaisille aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kodinomaiset puitteet tuettuun asumiseen ja kuntoutumiseen sekä intervallijaksoihin. Eljaskartanossa työskennellään kahdessa vuorossa, viikonloppuisin ja arkipyhisin yhdessä vuorossa.

Henkilökunta

Eljaskartanossa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa ja kolme ohjaajaa.

Opiskelijat

Sairaanhoitaja-/terveydenhoitajaopiskelijat ja lähihoitajaopiskelijat

Eljaskartanon toiminta

Eljaskartanossa toteutetaan tarpeenmukaista hoitomallia ja tapauskohtaista työryhmätyöskentelyä. Ta­voit­tee­na on vah­vis­taa asiak­kaan toi­min­ta­ky­kyä se­kä tu­kea hä­nen val­miuk­siaan it­se­näi­seen asu­mi­seen. Eljaskartano toi­mii yh­tei­sö­nä, jos­sa työ­teh­tä­vät ja vas­tuut jae­taan yh­tey­des­sä.  Asu­mi­nen pe­rus­tuu tar­peen­mu­kai­seen kun­tou­tus­suun­ni­tel­maan. Lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta on osa Eljaskartanon toimintaa. Eljaskartano tarjoaa myös avohoidossa oleville kuntoutujille mm. ryhmätoimintaa ja tukea lääkehoidon toteutumiseen.

 

Meillä voit oppia…

Eljaskartano antaa hyvät mahdollisuudet tutustua laaja-alaisesti erilaisiin mielenterveyshäiriöihin, kuntouttavaan toimintaan, ryhmätoimintoihin, yhteisöhoitoon ja lääkehoitoon sekä tarpeenmukaisen hoitomalliin ja tapauskohtaiseen työryhmätyöskentelyyn.

 

Tervetuloa oppimaan!

 

 

 

Eljaskartano

Satamakatu 2 C

87100 Kajaani

044-710 1883

 

https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/kajaanin-kuntoutuskoti-eljaskartano

 

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Tiiminvastaava Riikka Kahilakoski

044-797 0129

riikka.kahilakoski@kainuu.fi

 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Riikka Kahilakoski, 044-797 0129, riikka.kahilakoski@kainuu.fi

Marita Pääkkönen, 044-797 0193, marita.paakkonen@kainuu.fi