Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja po­ti­lastur­val­li­suus on kes­kei­nen osa hy­vää ja laa­du­kas­ta palvelua, hoi­toa ja hoivaa. Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta turvallisuus on sitä, että hän saa tarvitsemansa palvelun, hoidon ja hoivan oikeaan aikaan oikeassa paikassa eikä niistä aiheudu hänelle haittaa.

Asiakas- ja po­ti­las­tur­val­li­suus on meidän kaikkien yh­tei­nen asia, jos­sa myös si­nun osuu­te­si on tär­keä.  Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la on käy­tös­sä po­ti­laan opas (THL), joi­hin on koot­tu asioi­ta, joil­la si­nä­kin voit osal­lis­tua ja vai­kut­taa hy­vän, tur­val­li­sen hoi­don/pal­ve­lun to­teu­tu­mi­seen.

 

Po­ti­laan muis­ti­lis­ta:

 1. Riittävät tiedot
  Sinua hoitavilla henkilöillä tulee olla riittävät tiedot oireistasi ja sairauksistasi sekä ajantasaiset yhteystietosi. Ilmoita, jos niissä on tapahtunut muutoksia.
   
 2. Henkilöllisyyden varmistaminen
  Muistuta rohkeasti, jos henkilökunta unohtaa kysyä henkilötietojasi, kun esimerkiksi menet tutkimuksiin, sinulle annetaan lääkkeitä tai tutkimustuloksiasi käsitellään.
   
 3. Muistiinpanot 
  Kirjoita muistiin, mitä haluat kertoa tai kysyä. Pyydä hoitohenkilökunnalta tietoa kirjallisesti muistisi tueksi.
   
 4. Kysy rohkeasti 
  Kysy hoitovaihtoehdoista ja siitä, miten hoitosi etenee. Kysy myös lääkkeistä ja niiden haittavaikutuksista. Varmista, ymmärsitkö asiat oikein.
   
 5. Lääkitys 
  On tärkeää, että lääkityslistasi on ajan tasalla hoitopaikassa ja apteekissa. Voit pyytää tarkistusta. Omin päin ei pidä muuttaa lääkitystä.
   
 6. Ohjeiden noudattaminen
  Noudata saamiasi hoito-ohjeita. Kerro, jos se tuottaa sinulle vaikeuksia.
   
 7. Osallistuminen
  Osallistu oman hoitosi suunnitteluun ja päätöksentekoon. Anna palautetta saamastasi hoidosta.
   
 8. Kivut 
  Kerro, jos sinulla on kipuja. Kerro myös, missä ja miten ne tuntuvat.
   
 9. Omaisen tai läheisen läsnäolo
  Läheinen tai omainen voi halutessasi osallistua hoitoosi.
   
 10. Jos jokin mietityttää
  Jos jokin asia mietityttää sinua, ota se heti puheeksi. Voit myös jälkikäteen olla yhteydessä sinua hoitavaan tahoon.

Lisätietoja löydät THL:n laatimasta Potilaan oppaasta.

 

Jos hoi­to tai palvelu ei toteudukaan suun­ni­tel­lus­ti

Ai­na hoi­to- tai palvelu ei su­ju toi­vo­tul­la ta­val­la, ja po­ti­laal­le/asiakkaalle saat­taa ai­heu­tua hoi­dos­ta/palvelusta harmia tai hait­taa. 

Po­ti­las/asia­kas ja/tai hä­nen omai­sen­sa, jo­ka ko­kee, et­tä hoi­don tai palvelun ai­ka­na on ta­pah­tu­nut vaa­ra­ti­lan­ne, voi teh­dä il­moi­tuk­sen myös ni­met­tö­mä­nä säh­köi­ses­ti.

Vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tus ei ole vi­ral­li­nen muis­tu­tus, kan­te­lu tai po­ti­las­va­hin­koil­moi­tus. Hoi­toon tai koh­te­luun tyy­ty­mä­tön po­ti­las voi teh­dä po­ti­las­lain mu­kai­sen muis­tu­tuk­sen, kan­te­lun tai po­ti­las­va­hin­koil­moi­tuk­sen.

 

Lisätietoa asiakas- ja potilasturvallisuudesta