Hankintaprosessi

Tar­jous­ta jät­täes­sä­si huo­mio ai­na­kin seu­raa­vat asiat:

1) Lue tar­jous­pyyn­tö huo­lel­li­ses­ti
2) Mi­kä­li si­nul­le jäi epä­sel­viä koh­tia, voit esit­tää han­kin­tayk­si­köl­le ky­sy­myk­siä nii­den te­ke­mi­seen va­ra­tus­sa ajas­sa
3) Teh­dyn tar­jouk­sen tu­lee ol­la tar­jous­pyyn­nön mu­kai­nen. Sen tu­lee si­säl­tää kaik­ki pyy­de­tyt sel­vi­tyk­set ja liit­teet. Tar­jous tu­lee teh­dä tar­jous­pyyn­nös­sä pyy­de­tyl­lä ta­val­la ja esim. yk­sik­kö­hin­nat tu­lee esit­tää tar­jous­pyyn­nös­sä esi­te­tyl­lä ta­val­la.
a. Toi­mi­ta pyy­de­tyt asia­kir­jat ko­ko­nai­suu­des­saan 
b. Lue tark­kaan, mil­lais­ta sel­vi­tys­tä pyy­de­tään ja toi­mi­ta juu­ri pyy­det­ty sel­vi­tys
4) Huo­leh­di, et­tä il­moi­tat yh­teys­tie­dot oi­kein. Esi­mer­kik­si han­kin­ta­pää­tös toi­mi­te­taan il­moit­ta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Päi­vä­tä myös muu­tok­set.
5) Jä­tä tar­jous mää­räa­jas­sa. Myö­häs­sä tul­lei­ta tar­jouk­sia ei ote­ta huo­mioon.

Han­kin­ta­pää­tös:

1) Han­kin­tayk­sik­kö an­taa han­kin­ta­pää­tök­sen tie­dok­si tar­joa­jil­le hei­dän il­moit­ta­miin­sa säh­kö­pos­tio­soit­tei­siin
2) Tie­dok­sian­nos­ta al­kaa ku­lua muu­tok­sen­ha­kuai­ka
a. han­kin­ta­lain mu­kai­sis­ta han­kin­nois­ta tar­joa­ja voi teh­dä han­kin­taoi­kai­su­vaa­ti­muk­sen se­kä va­lit­taa mark­ki­naoi­keu­teen.
b. mää­räai­ka mo­lem­pien osal­ta on 14 päi­vää

Han­kin­ta­so­pi­mus:

1) Lain­voi­mai­sen han­kin­ta­pää­tök­sen jäl­keen voi­daan al­le­kir­joit­taa han­kin­ta­so­pi­mus.
2) So­pi­muk­sen val­von­ta ja seu­ran­ta.