Toimielimet

Sidonnaisuudet

Hyvinvointialuelain 89 §:ssä on säännökset hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on hyvinvointialueen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollisuus koskee:

  • aluehallituksen jäseniä ja varajäseniä
  • aluevaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia
  • aluehallituksen jaostojen jäseniä ja varajäseniä
  • em. toimielinten esittelijöitä

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtävään. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoituksen tekeminen on luottamushenkilölle ja viranhaltijalle kuuluva velvollisuus. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä myös silloin, jos sidonnaisuuksia ei ole. Sidonnaisuusilmoitukset tehdään hyvinvointialueella tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kainuun hyvinvointialueen sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusilmoitus -ohje ja ilmoituslomake

Sidonnaisuusilmoitusten lähetys allekirjoitettuna sisäiselle tarkastajalle sähköpostilla miia.pussinen@kainuu.fi tai osoitteella:

Miia Pussinen
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Tietosuojaseloste