Kainuun hyvinvointialue

Hy­vin­voin­tia­lue on kun­nis­ta ja val­tios­ta eril­li­nen jul­ki­soi­keu­del­li­nen yh­tei­sö, jol­la on alueel­laan it­se­hal­lin­to. Hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­ta kä­sit­tää var­si­nai­sen toi­min­nan li­säk­si omis­tuk­seen, so­pi­muk­seen ja ra­hoit­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­min­not. Suo­mes­sa on jat­kos­sa yh­teen­sä 21 hy­vin­voin­tia­luet­ta, jois­ta Kai­nuun maa­kun­ta on yk­si. Hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­nas­ta on sää­det­ty si­tä kos­ke­vas­sa lais­sa

Lais­sa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä on sää­det­ty hy­vin­voin­tia­lueen jär­jes­tä­mis­vas­tuul­la ole­van so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä, ke­hit­tä­mi­ses­tä, oh­jauk­ses­ta ja val­von­nas­ta. 

Kai­kil­la hy­vin­voin­tia­lueil­la on alue­val­tuus­to, jo­ka va­li­taan alue­vaa­leil­la nel­jän vuo­den toi­mi­kau­dek­si. Val­tuus­to käyt­tää ylin­tä pää­tös­val­taa ja päät­tää hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­nas­ta, pal­ve­luis­ta ja nii­den ta­lou­des­ta.  

Alue­val­tuus­to aset­taa puo­les­taan alue­hal­li­tuk­sen ja muut toi­mie­li­met se­kä va­lit­see hy­vin­voin­tia­lueel­le joh­ta­jan. Alue­hal­li­tus ja -joh­ta­ja se­kä muut hy­vin­voin­tia­lueen vir­ka­mie­het vas­taa­vat hy­vin­voin­tia­lueen käy­tän­nön toi­min­taa ja hal­lin­toa.

Hy­vin­voin­tia­luei­den ra­hoi­tus koos­tuu pääo­sin val­tion ra­hoi­tuk­ses­ta ja toi­min­nan mak­su­tu­lois­ta. Alueet ovat ra­hoi­tuk­sen käy­tön suh­teen it­se­näi­siä, mut­ta ra­hoi­tuk­sen on tur­vat­ta­va so­te-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti.