Sote-uudistuksen kehittämishankkeet Kainuussa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valtakunnallisina keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä valmistautuu uudistukseen useiden hankkeiden avulla.

 • Kainuun rakenneuudistus (KaRa) -hankkeen tavoitteena on val­mis­tau­tua Kai­nuus­sa so­te-uu­dis­tuk­seen, ke­hit­tää joh­ta­mis­ta ja oh­jaus­ta sel­kiyt­tä­mäl­lä jär­jes­tä­mis­teh­tä­vää. Sii­hen liit­tyen ke­hi­te­tään tie­dol­la joh­ta­mi­sen ky­vyk­kyyt­tä ja osaa­mis­ta se­kä käyt­töö­no­te­taan tie­dol­la joh­ta­mis­ta tu­ke­via työ­vä­li­nei­tä. Lisäksi toi­min­ta­ta­po­ja ja pro­ses­se­ja uu­dis­te­taan käyt­töö­not­ta­mal­la di­gi­taa­li­sia vä­li­nei­tä.
   
 • Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa Kainuun osahankkeessa keskitytään lastensuojelun monialaisen palvelutarpeen arvioinnin prosessin selkiyttämiseen lastensuojelutyön eri vaiheissa, yhteistyön syventämiseen lastensuojeluprosessissa toimivien eri ammattilaisten kesken, vahvistamaan jalkautuvaa työparityöskentelyä sekä tukemaan työtekijöitä sähköisten työkalujen käytössä. 
 • OSAKSI -hankkeen tavoitteena on jatkokehittää systeeminen ja tapauskohtainen työskentelymalli työttömien osatyökykyisten työ- ja toimintakyvyn tuen palvelutarpeisiin, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen.

 • Mukana elämässä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa itsemurhien ehkäisyä alueella, lisätä tuen tarjoamista riskiryhmille sekä kehittää vaikuttavaa hoitoa ja palvelua. Tavoitteissa korostuu itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneiden hoidon toteutuminen Käypä hoito -suosituksen, Kansallisen mielenterveysstrategian ja Itsemurhien ehkäisyohjelman mukaisina.
   
 • Helposti lähelläsi (HELLÄ) - Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen -hankkeessa keskitytään moniammatilliseen vastaanottotoimintaan, suun terveydenhuoltoon, lasten ja perheiden palveluihin, sivi-sote -yhteistyöhön, lähisuhdeväkivaltatyöhön,  psykososiaalisiin palveluihin, Kainuun ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen, mielenterveys - ja riippuvuuksien hoitoon, sosiaalihuoltoon, kuntoutuspalveluihin, maksuttoman ehkäisyn laajentamiseen ja osallisuuden hallintamalliin. 
   
 • Hyvän mielen kunta - Kai­nuun osa­hank­keel­la on ta­voit­tee­na muo­dos­taa käy­tän­nön­lä­hei­nen ja kat­ta­va va­li­koi­ma mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­sen ja eh­käi­se­vän päih­de­työn toi­min­ta­mal­le­ja kun­tien käyt­töön.
   
 • Palvelut tukenasi -hankkeen tarkoituksena on luoda Kainuun alueella kotiin annettavien palvelujen yhtenäinen toimintakokonaisuus ja mallit ikäihmisille. Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Se noudattaa kansallista laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2030 painopisteitä.
 • Kestävän kasvu Kainuu -hankkeessa pyritään purkamaan pandemian aikana syntynyttä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa Kainuun sotessa sekä edistetään hoitoon pääsyä. Hankkeessa lisätään digitalisaatiota ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja niitä tukevaa teknologiaa sekä lisätään Kainuun soten muutoskyvykkyyttä, jotta tulevat pandemiat ja muut muutostarpeet kohdataan ketterämmin.