Hyvinvointialueen hallinto ja johto

Aluevaltuuston tehtävä on strateginen eli suurista linjoista päättäminen. Valtuusto valitsee myös muiden toimielinten jäsenet ja määrittelee niille tarkemmat tehtävät. Aluevaltuustossa on 59 aluevaaleilla valittua valtuutettua. Kainuu muodostaa yhden vaalipiirin.

Aluehallitukseen kuuluu 11 jäsentä poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. Hallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta, joista käytännön tasolla vastaa hyvinvointialuejohtaja omine alaisineen. Viranhaltijat ja työntekijät toteuttavat päätöksentekijöiden linjaukset ja huolehtivat päivittäisen toiminnan sujuvuudesta.

Aluehallituksen alaisena toimii kaksi jaostoa. Yksilöjaosto tekee mm. asiakasta koskevat toimielimelle kuuluvat yksilöpäätökset tai muutoksenhakuratkaisut. Turvallisuusjaosto valmistelee ja vastaa mm. pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksistä sekä varautumiseen liittyvistä käsittelyistä.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa ja kehittää toimintaa aluehallituksen alaisuudessa. Hva-johtaja vastaa hallintosäännön mukaan mm:

  • strategia- ja taloussuunnittelusta ja toiminnan tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta
  • aluehallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimii esittelijänä
  • ministeriöiden, yhteistyöalueen ja kuntien kanssa käytävistä neuvotteluista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä
  • hyvinvointialueen tiedottamisesta  

Kainuun hyvinvointialueen johtajana toimii Jukka Lindberg

Tarkastuslautakunta vastaa lakisääteisistä tehtävistä hallinnon ja talouden tarkastukseen liittyen.

Aluevaalilautakunnan tehtävänä on vahvistaa aluevaalien ehdokasasettelu ja vaalitulos.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta valmistelee ja kehittää osallisuuteen sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen liittyviä asioita ja yhteistyötä.

Tulevaisuuslautakunta osallistuu strategian ja palvelustrategian valmisteluun sekä siihen liittyen talouden ja toiminnan ennakointiin ja seurantaan. Tulevaisuuslautakunta ohjaa myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Hyvinvointialueen lakisääteiset vaikuttamistoimielimet ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Niiden tehtävänä on tuoda kohderyhmiensä ääni kuuluviin hyvinvointialueen toiminnassa ja päätöksenteossa

Toimialueet ja vastuuhenkilöt

Terveyden ja sairaudenhoidon palvelut kattaa kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanotto- ja osastohoidon palvelut niin terveysasemilla kuin keskussairaalassakin. Kuntoutuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lasten ja perheiden terveyspalvelut sekä kaikki diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut ovat myös osa toimialuetta.

Akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut on uusi kokonaisuus, joka yhdistää aiemmat Kainuun pelastuslaitoksen palvelut ja soten ensihoidon, keskussairaalan päivystyksen sekä teho- ja valvontaosaston. Näitä tukevat myös toimialueeseen liitettävä Akuutti kotisairaala ja tilannekeskus, jolla vastataan kotona tapahtuvan hoidon tarpeisiin maakunnan alueella.

Sosiaali- ja perhepalvelut sisältää lapsiperheiden, vammaisten ja aikuisten sosiaalityön ja perheneuvolatoiminnan. Myös asumisen, ja päiväaikaisen ja kuntouttavan palvelut sekä perheiden kotona asumista tukevat ja opiskeluhuollon toiminnot ovat osa kokonaisuutta.

Ikäihmisten palvelut koostuvat kotihoidosta ja ympärivuorokautisista asumispalveluista koko Kainuussa. Mukana ovat myös kuntouttava päivätoiminta.

Tuotannon hallinto- ja tukipalveluilla varmistetaan, että varsinainen palvelutoiminta sujuvaa, palkat maksetaan ajallaan ja materiaalit ovat ajallaan oikeassa paikassa. Näistä vastaavat talous- ja henkilöstöpalvelut, sihteeri- ja asiakirjahallinto, tietohallinto- ja tekniset palvelut, materiaali- ja kuljetuspalvelut ja ravinto, puhtaanapito- ja tekstiilipalvelut.

Toimialueiden lisäksi organisaatioon kuuluu hyvinvointialueen johdon tukena toimiva järjestämisen tuen yksikkö. Se vastaa lakisääteisten järjestämis- ja valvontatehtävien lisäksi kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, hankinnoista, viestinnästä, laatutyöstä ja toiminnan prosessien sekä asiakasohjauksesta ja ikäihmisten ostopalveluiden ohjauksesta.

Johtoryhmä

Hyvinvointialueen johtoryhmän ydinkokoonpanon jäseninä ovat hva-johtaja, toimialuejohtajat, järjestämisjohtaja sekä henkilöstön edustaja. Johtoryhmä toimii myös laajennetussa kokoonpanossa.

Johtoryhmän tehtävänä on tukea hyvinvointialueen johtajaa ja toimialueiden johtajia toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.