Kestävän kasvun Kainuu

Hankeaika: 1/2022 - 12/2022 (1. vaihe)
Budjetti: 1 346 190 €
Rahoitus: STM 100 %

Hankeaika: 1/2023 - 12/2025 (2. vaihe)
Budjetti: 6 465 000 €
Rahoitus: STM 100 %

Hankesuunnitelma Kestävän kasvun Kainuu

Hankkeessa tuotetut julkaisut:

Hankkeen tavoitteet:

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

Kestävän kasvu Kainuu -hankkeessa pyritään purkamaan pandemian aikana syntynyttä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa Kainuun sotessa sekä edistetään hoitoon pääsyä. Hankkeessa lisätään digitalisaatiota ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja niitä tukevaa teknologiaa sekä lisätään Kainuun soten muutoskyvykkyyttä, jotta tulevat pandemiat ja muut muutostarpeet kohdataan ketterämmin.

Hankkeen kohderyhmiä ovat: lapset ja nuoret, nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on mielenterveysongelmia, vammaiset ja pitkäaikaissairaat, omaishoitajat, muut kuntalaiset ja sote-alan ammattilaiset.

Vaikutukset ja toimenpiteet:

  • Tehostunut asiakasohjaus: verkkosivut, PTV-tiedon integrointi Suomi.fi, chat-palvelu, chatbot.
  • Tehostunut toiminnanohjaus: digitaalinen ohjaustaulu vo-toiminnassa, päivätoiminnan, asumisen ja tilapäishoidon hallinnointi digitalisoitu, ostopalvelujen hallintaprosessi digitalisoitu, pilotoitu asiakas- ja työntekijäpalaute sotekeskusten vo-toiminnassa.
  • Ymmärrys ja tieto nykytilasta: digitaalisten palveluiden kypsyystaso, häiriökysynnän vähentäminen, tieto kansallisesta kehittämisestä ja hyvistä käytänteistä.
  • Ammattilaisten toiminnan tehostuminen: kutsukirjeet Suomi.fi –viesteihin, monialaisten ammattiryhmien tarpeet tiedetään ja laaja-alaista palvelua tarvitsevat potilaat tunnistetaan.
  • Tunnistettu eriarvoistavia tekijöitä palveluprosesseissa, asiakkaiden osallisuus ja luottamus palveluihin vahvistunut, palvelujen saatavuus varmistettu: vammaispalvelut, lasten ja nuorten mt-palvelut, neuropsykiatrinen kuntoutus, lasten ja nuorten suunterveys, omaishoitajat, asukkaiden yhteydenotto palveluihin helpottunut.
  • Pilottiyksiköiden/ organisaation muutoskyvykkyys kasvanut (QWL): pilotoitu työelämäinnovaatioiden toimintamalli, häiriökysynnän väheneminen.
  • Aluetason kehittäminen linjassa kansallisen tason kehittämisen kanssa
  • Toimenpidesuunnitelmat 2. vaiheeseen.

Yhteystiedot:
Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö

Linkkejä:

https://kestavankasvunkainuu.wordpress.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084433553229

Marko Kesti Muutoskyvykkyys-webinaari 

Hermanni Hyytiälä Häiriökysyntä-webinaari