SenioriKaste -hanke

SenioriKaste –hanke on Pohjois-Suomen Kaste –alueen vanhustyön kehittämishanke. Hanke tukee monien kansallisten ohjelmien sisältöjä ja tavoitteita (Vanhuspalvelulaki, Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi ja Kansallinen muistiohjelma 2012 – 2020).

Hankkeella on tarkoituksena toteuttaa ikäihmisten palvelujen rakennemuutosta ja kehittää palvelujen sisältöä sekä asiakkaan osallisuutta itseään koskevissa asioissa ja lisätä vanhenemiseen liittyvää osaamista.

SenioriKaste -hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti ikääntyvien kotona tapahtuvia palveluja ja toimintatapoja. Tärkeimmät tavoitteet ovat:

 1. Kotona asumisen tukeminen
 2. Ikääntyvän arjen sisältöjen monipuolistaminen
 3. Kuntouttavan toiminnan ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen

Hankkeen hallinnoijana toimii Kokkolan kaupunki ja toiminnallisten osakokonaisuuksien toteuttajina Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kokkolan kaupunki, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä/ Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Oulunkaaren kuntayhtymä. Kokkolassa työskentelevä Liisa Ahonen vastaa koko hankkeen johtamisesta.

Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus 

Kesto: 1.4.2014 – 30.9.2016 
Budjetti: 386 100€ 
Rahoittaja: STM 75 % Kainuun sote 25 %

Kainuun toiminnallisessa osakokonaisuudessa on tarkoituksena kehittää muistisairaiden palveluprosessia asiakaslähtöiseksi ja organisaatiorajat ylittäväksi palveluketjuksi. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat myös eri toimijoiden toimintatapojen selkeyttäminen, kuntoutussuunnitelman tuominen arjen työkaluksi, verkostoituminen ja vertaistuki sekä aivoterveyden edistämisen toimintatavat.

Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet ovat:

 1. Muistisairaan ja hänen omaisensa toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen sekä kotona asumisen tukeminen varhaista tukea ja muistikuntoutusta kehittämällä
 2. Muistisairaan asiakaslähtöisen ja organisaatiorajat ylittävän hoito- ja palveluketjun kehittäminen toimintatapoja sekä palvelurakennetta muuttamalla
 3. Asiakaslähtöisen ja verkostomaisen johtamisen kehittäminen tuomalla asiakaslähtöinen työskentelytapa ja asenne organisaatioon sekä järjestelmään
 4. Aivoterveyden edistäminen eri-ikäisille suunnattuja toimintatapoja kehittämällä
 5. Vanhustyötä tekevien kuntoutusosaamisen vahvistaminen muun muassa koulutuksella

 Toiminta:

 • Muistisairauksien hoito- ja kuntoutusketjua rakennetaan saumattomaksi yhteistyössä eri sektoreiden toimijoiden kanssa myös teknologiaa hyödyntäen
 • Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden roolit ja vastuut selkeytetään hoito- ja kuntoutusketjussa, toimijoiden työnkuvat sekä muistihoitajien kompetenssiprofiilit määritetään
 • Muistikoordinaattoreiden tehtävät sekä toiminnan tarve selvitetään ja heidän toiminnalleen luodaan malli, jota voidaan pilotoida käytännössä
 • Muistihoitajien ja geriatrien työparityöskentelyä ja tiedonkulkua kehitetään (etäkonsultaation käyttöön otto)
 • Vertaistukitoiminta otetaan osaksi hoito- ja palveluketjua ja sitä kehitetään muistisairaiden ja heidän läheistensä tarpeita vastaavaksi
 • Muistisairaiden asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa kehitetään ottamalla käyttöön kuntoutussuunnitelmat sekä laatimalla muistihoitajille työkalupakki, muistihoitajat koulutetaan uusien toimintojen käyttöön
 • Laaditaan Kainuulle oma muistiohjelma, joka kokoaa eri sektoreiden ja toimijoiden työn tavoitteet muistiasioiden tutuksi tuomiseksi ja aivoterveyden edistämiseksi konkreettisesti ja asiakaslähtöisesti