Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen – Helposti lähelläsi (HELLÄ)

 

Hank­keen to­teu­tu­sai­ka: 1.7.2020–31.12.2023
Hank­keen ra­hoi­tus: STM:n val­tio­na­vus­tus 5 037 266 €
Hank­keen hal­lin­noi­ja: Kai­nuun hyvinvointialue

Hel­pos­ti lä­hel­lä­si (HEL­LÄ)- hanke toteuttaa valtakunnallisen tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman tavoitteita Kainuussa. Tulevaisuuden sote-keskus – ohjelman hyötytavoitteina on yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnassa painotetaan ehkäisevää ja ennakoivaa työtä. Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä monialaisuutta pyritään kehittämään, jolloin myös kustannusten nousua voidaan hillitä. Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman hyötytavoitteet sisältyvät HELLÄ-hankkeen työpaketteihin, jotka on kuvattu alla. Lisäksi Kainuussa kiinnitetään erityistä huomiota hyvinvointi- ja terveyseroihin ja niiden kaventamiseen.

Hankesuunnitelma osa I:


Hankesuunnitelma osa II:


 

Raportit

Osallistava hyvinvoinnin edistämisen toimintamalli on vaikuttava tapa edistää ikäihmisten kokemaa elämänlaatua ja sosiaalista laatua Kainuussa - Loppuraportti

www-documents - UEF_Kainuun_HYTE-hankkeen_loppuraportti_sähköinen.pdf - Kaikki asiakirjat (sharepoint.com)

 

Toimintamallit

Moniammatillinen vastaanottotoiminta (työpaketti A.)

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/moniammatillinen-vastaanottotoiminta

Iltapainotteinen vastaanottokokeilu suun terveydenhuollossa (työpaketti B.)

Iltapainotteinen vastaanottokokeilu: näkökulmana työhyvinvointi | Innokylä (innokyla.fi)

Neuvokas perhe menetelmän laajempi käyttöönotto Kainuussa (työpaketti C.)

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/neuvokas-perhe-menetelman-laajempi-kayttoonotto-kainuussa

Varhaisen tuen malli Kainuun perhekeskuksessa (työpaketti C.)

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/varhaisen-tuen-tiimi-kainuun-perhekeskuksessa 

Kainuun päihdetoimijaverkosto (työpaketti F.)

Kuilusta kumppanuuteen - Kainuun päihdetoimijaverkosto | Innokylä (innokyla.fi)

Helposti lähelläsi hyvinvointiryhmä - osallistava ryhmämuotoinen palveluohjausmalli ikäihmisille (työpaketti E.)

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/helposti-lahellasi-hyvinvointiryhma-osallistava-ryhmamuotoinen-palveluohjausmalli