Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen – Helposti lähelläsi (HELLÄ)

Tu­le­vai­suu­den so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus Kai­nuu­seen - Hel­pos­ti lä­hel­lä­si (HEL­LÄ)

Hank­keen to­teu­tu­sai­ka: 1.7.2020–31.12.2023
Hank­keen ra­hoi­tus: STM:n val­tio­na­vus­tus 5 037 266 €
Hank­keen hal­lin­noi­ja: Kai­nuun hyvinvointialue

Hel­pos­ti lä­hel­lä­si (HEL­LÄ)- hanke toteuttaa valtakunnallisen tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman tavoitteita Kainuussa. Tulevaisuuden sote-keskus – ohjelman hyötytavoitteina on yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnassa painotetaan ehkäisevää ja ennakoivaa työtä. Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä monialaisuutta pyritään kehittämään, jolloin myös kustannusten nousua voidaan hillitä. Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman hyötytavoitteet sisältyvät HELLÄ-hankkeen työpaketteihin, jotka on kuvattu alla. Lisäksi Kainuussa kiinnitetään erityistä huomiota hyvinvointi- ja terveyseroihin ja niiden kaventamiseen.

HELLÄ-han­ke koos­tuu kymmenestä työpaketista:

A. Moniammatillisen vastaanottotoiminnan kehittäminen; perusterveydenhuollon moniammatillisen vastaanottotiimintoiminnan tehostaminen ja palvelujen saatavuuden parantaminen uuden toimintatavan ja digitaalisten palvelujen avulla. Työpaketin keskeisimmät hyötytavoitteet ovat saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantuminen, monialaisen ja yhteentoimivan yhteistyön lisääminen sekä laadun ja vaikuttavuuden parantuminen. Kehittäminen jatkuu ja laajenee kuntoutuksen, mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon sekä aikuissosiaalityön asiantuntijuuden vahvistamisella. Tämä moniammatillinen toiminta vastaa asiakkaan tarpeisiin hyötytavoitteiden mukaisesti.

B. Suun terveydenhuollon uudistaminen; Kerralla kuntoon/joustava vastaanotto –toimintamallin mukaisen toiminnan pilotoiminen ja käynnistäminen. Keskeisin hyötytavoite on saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantuminen. Pilotoinnista saatujen kokemusten hyödyntäminen ja uuden toimintamallin luominen Kainuun soten suun terveydenhuoltoon. Erityisenä painopisteenä on Kajaanin suun terveydenhuollon uudistaminen ja hoitotakuun toteutuminen.

C. Perhekeskustoiminnan tehostaminen ja yhteistyön vahvistaminen kuntien sivistystoimen (varhaiskasvatus ja koulut) kanssa. Keskeisin hyötytavoite tässä työpaketissa on ennaltaehkäisevän ja ennakoivan työn vahvistaminen, monialaisen yhteistyön lisääminen sekä laadun ja vaikuttavuuden parantuminen. Kehittäminen jatkuu edelleen Kainuun perhekeskustoimintamallin uudistamisena sekä kuntien varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön syventämisellä niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Lisäksi vahvistetaan lasten ja nuorten päihdepalvelujen saatavuutta.

D. Psykososiaaliset menetelmät; menetelmien käyttöönotto, alueellinen yhteistyö OYS-erva tasolla. Keskeisin hyötytavoite on palvelun saatavuuden, ennaltaehkäisevän työn ja laadun parantuminen. Psykososiaalisten menetelmien osaamisen vahvistaminen laajenee kaikenikäisille yhteistyössä OYS-ervan kanssa.

E. Hyte-työn vaikuttavuuden parantuminen. Kokonaisvaltaisen ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen mallin sovittaminen Kainuuseen, yhteistyö Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuudentalon kanssa. HyVo- käyntien laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen, tiedolla johtaminen sekä käyntien sisällön kehittäminen osallistavan yhteiskehittämisen avulla.

F. Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuksien hoidon kehittäminen Mielenterveysstrategian 2020-2030 sekä Päihde- ja riippuvuustrategian 2021 mukaisesti. Erityisesti keskitytään päihde ja riippuvuuksien hoidon kokonaisuuden toimivuuteen ja palvelutarpeen tunnistamiseen oikea-aikaisesti. Keskeisin hyötytavoite on palvelujen saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen sekä ehkäisevän työn tehostuminen.  

G. Sosiaalihuollon kehittäminen taloussosiaalityön osalta sekä sosiaalityön resurssien riittävyyden ja kohdentamisen arviointi sekä uusien toimintamallien suunnittelu ja toteuttaminen. Sosiaalialan strategisen yliopistoyhteistyön vahvistaminen tukemaan sosiaalipalvelujen kehittämistä. Keskeisin hyötytavoite on palvelujen saatavuuden, ennakoivan ja ehkäisevän työn vahvistuminen, vaikuttavuuden ja laadun parantuminen.

H. Kuntoutuspalvelujen kehittäminen Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman vuosille 2020-2022 mukaisesti keskittymällä erityisesti toiminta- ja työkyvyn tuen ja kuntoutuksen toimintamallin yhteennivomiseen, etäteknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntäen kuntoutuksen toimintamallien uudistamiseen, kotikuntoutustoiminnan sisällön kehittämiseen, ravitsemusterveyden edistämiseen sekä apuvälinepalvelujen yhteistyön ja verkostojen kehittämiseen. Keskeisin hyötytavoite on palvelujen saatavuuden parantaminen, palvelujen vaikuttavuuden ja laadun parantuminen, ehkäisevän työn tehostuminen.

I. Maksuton ehkäisy alle 25 vuotiaille pilotti toteutetaan vuosina 2022 – 2023, jossa vahvistetaan henkilöstön osaamisen vahvistuminen ja työnjaon uudistuminen. Keskeisenä hyötytavoitteena palvelun saatavuuden sekä ennakoivan ja ehkäisevän työn vahvistuminen.

J. Osallisuuden hallintamalli. Vahvistetaan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Kainuun sotessa. Keskeisin hyötytavoite on ennakoivan ja ehkäisevän työn sekä palvelujen vaikuttavuuden ja monialaisuuden ja yhteentoimivuuden vahvistuminen.
 

Yh­teys­tie­dot:

Pirjo Kyyrönen, pro­jek­ti­pääl­lik­kö
puh. 040 1533 287 
pirjo.kyyronen@kainuu.fi

Hanna Kouvonen, pro­jek­ti­sih­tee­ri/vies­ti­jä
puh. 040 688 4042
hanna.kouvonen@kainuu.fi

Laura Pasanen, suunnittelija (A: moniammatillinen vastaanottotoiminta, terveysasemien vastaanotto)
puh. 040 688 4019
laura.pasanen@kainuu.fi

Annu Heikkinen, suunnittelija (A: moniammatillinen vastaanottotoiminta, kuntoutus)
puh. 040 671 9033
annu.heikkinen@kainuu.fi

Juha Riekkinen, suunnittelija (A: moniammatillinen vastaanottotoiminta, MT- ja riippuvuuksien hoito)
puh. 040 683 0326
juha.riekkinen@kainuu.fi

Riikka Argillander, suunnittelija (A: moniammatillinen vastaanottotoiminta, aikuissosiaalityö)
puh. 040 626 7175
riikka.argillander@kainuu.fi

Hertta-Kaisa Vaske, suunnittelija (B: suun terveydenhuollon uudistaminen)
puh. 040 624 9110
hertta-kaisa.vaske@kainuu.fi

Johanna Hoikkala, suunnittelija (C: perhekeskustoiminnan tehostaminen: sivi-sote yhteistyön kehittäminen, lähisuhdeväkivaltatyön kehittäminen)
puh. 040 671 1022
johanna.hoikkala@kainuu.fi

Marjo-Riitta Keränen, suunnittelija (C: perhekeskustoiminnan tehostaminen: monialainen neuvolatiimi, Neuvokas perhe -menetelmän laajempi käyttöönotto)
puh. 040 610 6036
marjo-riitta.keranen@kainuu.fi

Sanna Juttula, suunnittelija (C: perhekeskustoiminnan tehostaminen: lasten ja nuorten päihdepalvelujen tarve ja hoitokokonaisuuden toteuttamisvaihtoehdot)
sanna.juttula@kainuu.fi

Anna-Leena Åman, terapiakoordinaattori (D: psykososiaaliset menetelmät)
puh. 044 735 2982
anna-leena.aman@kainuu.fi

Susanna Kinnula, suunnittelija (F: päihde- ja riippuvuuksien hoidon kehittäminen)
puh. 040 689 0321
susanna.kinnula@kainuu.fi

Agnieszka Repo, suunnittelija (G: sosiaalihuollon kehittäminen)
puh. 044 797 4763
agnieszka.repo@kainuu.fi

Ulla Parkkila, kuntoutusohjaaja (H: kuntoutuspalvelujen kehittäminen)
puh. 040 687 6797
ulla.parkkila@kainuu.fi

Eveliina Ämmälä, suunnittelija (I: Maksuttoman ehkäisyn laajentaminen)
puh. 040 667 0904
eveliina.ammala@kainuu.fi

Eija Tusa, suunnittelija (J. osallisuuden hallintamalli)
puh. 040 688 4044
eija.tusa@kainuu.fi


Seuraa meitä somessa

Sote-uudistuksen kehittämishanke Kainuussa (@sotehankkeet) / Twitter

Helposti lähelläsi - HELLÄ (@tulevaisuudensote_kainuu) • Instagram-kuvat ja -videot

Sote-uudistuksen kehittämishankkeet Kainuussa - HELLÄ, KaRa | Facebook

Sote-uudistuksen kehittämishanke (@tulevaisuudensote_kainuu) TikTok | Katso käyttäjän Sote-uudistuksen kehittämishanke uusimmat TikTok-videot

Raportit

Osallistava hyvinvoinnin edistämisen toimintamalli on vaikuttava tapa edistää ikäihmisten kokemaa elämänlaatua ja sosiaalista laatua Kainuussa - Loppuraportti www-documents - UEF_Kainuun_HYTE-hankkeen_loppuraportti_sähköinen.pdf - Kaikki asiakirjat (sharepoint.com)

Toimintamallit

Helposti lähelläsi hyvinvointiryhmä - osallistava ryhmämuotoinen palveluohjausmalli ikäihmisille

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/helposti-lahellasi-hyvinvointiryhma-osallistava-ryhmamuotoinen-palveluohjausmalli

Moniammatillinen vastaanottotoiminta

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/moniammatillinen-vastaanottotoiminta

Neuvokas perhe menetelmän laajempi käyttöönotto Kainuussa

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/neuvokas-perhe-menetelman-laajempi-kayttoonotto-kainuussa

Varhaisen tuen malli Kainuun perhekeskuksessa

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/varhaisen-tuen-tiimi-kainuun-perhekeskuksessa