DIGIOS - Digitaalisen osaamisen kehittäminen soten koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa

Toteutusaika: 1.3.2017 - 31.5.2019
Hankkeen hallinnoija: Kajaanin ammattikorkeakoulu
Hankkeen kokonaisbudjetti: 462 761 €
Kainuun soten budjetti: 130 230 €

Rahoitus: ESR:n ja valtion rahoitus 75 %, kuntien rahoitus 11,4 %, Muu julkinen rahoitus 13,6 %

Hankkeen päätoteuttaja on KAMKin sairaan- ja terveydenhoidon osaamisala, osatoteuttajia ovat Kainuun sote, KAOn hyvinvointiala ja KAMKin tietojärjestelmät-osaamisala.

Tausta

Hankkeen lähtökohtana on tarve kehittää digitaalista ja teknologiaosaamista kainuulaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Digitalisaatio ja teknologia muuttavat julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja ja haastavat henkilöstön osaamista ja sen kehittämistä.

Hankkeen päätavoite

Hankkeen tavoitteena on varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kainuun ammattiopiston (KAO) sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä Kainuun soten ja hoivayritysten työntekijöille. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaissairaiden asiakkaiden  palvelujen asiakaslähtöisyyttä, sujuvuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta uudistamalla hoito- ja palveluketju digitalisaatiota hyödyntäväksi. Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista koulutusten, opetussisältöjen uudistamisen, digitalisaatio- ja teknologiaosaamiseen painottuvan koulutuspolun ja opetuksellisten demolaitteiden kehittämisen avulla.

Hank­keen toimenpidekokonaisuudet ja ta­voit­teet:

1. Digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen

 • Kainuun soten ja hoivayritysten esimiesten, työntekijöiden ja sote-alan opettajien digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluprosessin uudistamisessa
 • Kainuun soten ja hoivayritysten esimiesten ja työntekijöiden sekä sote-alan opettajien osaamisen kehittäminen pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjun vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa
 • Kainuun soten ja hoivayritysten esimiesten muutosjohtamisosaamisen kehittäminen
 • Kainuun soten ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön tiivistäminen

2. Sote-alan ja tietojärjestelmien koulutuksen sisältöjen, oppimisympäristöjen ja koulutuspolun kehittäminen

 • Työelämälähtöisten teknologiaa hyödyntävien sote-alan ammattiopintojen sisältöjen suunnittelu ja pilotointi  
 • Opetushenkilöstön teknologiaosaamisen kehittäminen ja uusien oppimisympäristöjen luominen
 • Lähihoitajien jatkokoulutusmahdollisuuksien sujuvoittaminen joustavien opintopolkujen avulla digitaalisen ja teknologia-avusteisen hoitotyön osalta

3. Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjun kehittäminen muutosjohtamisen/-valmennuksen ja digitalisaation avulla

 • Pitkäaikaissairaan sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluketjun uudistaminen asiakaslähtöiseksi digitaalisaatiota hyödyntämällä
 • Uudistuneen pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjun vaikutusten ja vaikuttavuuden kuvaaminen Balance Score Cardin avulla
 • Esimiesten valmiuksien kehittäminen uudistuneessa digitalisaatiota hyödyntävässä pitkäaikaissairaan asiakkaan hoito- ja palveluketjun käyttöönotossa
 • Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjuun osallistuvan henkilökunnan muutosvalmiuden vahvistaminen

Lisätietoa hankkeesta: http://web1.kamit.fi/digios