Maailmalta oppipolun kautta työntekijäksi Kainuun hyvinvointialueelle


Hankeaika: 2.1. - 31.12.2023
Budjetti: 149 930 €
Rahoitus: ESR 80 %

Hankkeen tavoitteet:

 • Hankkeella tavoitellaan hyvinvointialueelle toimintamalleja ja rakenteita, joiden avulla eri maista tulevien ja eri alojen työvoiman on helpompi muuttaa, kotoutua ja jäädä Kainuuseen asukkaiksi ja kansalaisiksi. Ikäihmisten hoitokotien, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kautta koulutuksen ja osaamisen täydentyessä voidaan siirtyä monipuolisesti eri tehtäviin Kainuun hyvinvointialueella ja kaikkiin alueen kuntiin, joissa sijaitsevissa yksiköissä on tarvetta työvoimalle. Näin kaikki kunnat saavat myös uusia veronmaksajia ja parhaimmillaan uusia lapsiperheitä. Näin myös parannetaan hyvinvointialueen työn tuottavuutta ja tuloksekasta työelämää sekä kilpailukykyä suhteessa muihin hyvinvointialueisiin, jotka tekevät kansainvälistä rekrytointia. 
   
 • Yleisen tason tavoitteena on rekrytoida ulkomailta Suomeen perheitä, joissa molemmilla puolisoilla olisi työllisyysmahdollisuudet Kainuussa ja näin perheiden kotoutuminen alueelle onnistuisi parhaiten. Tavoitteena on ulkomailta rekrytoitujen henkilöiden/perheiden juurtuminen Kainuuseen. Konkreettisempana päätavoitteena on, että Kainuun hyvinvointialueen hoitohenkilöstöön liittyvä työvoimapula helpottuu.
   
 • Tavoitteena on, että ulkomailta tulevat työntekijät pääsevät nopean oppipolun kautta lähtömaan koulutustaan vastaavaan työhön hyvinvointialueella. Tavoitteena on luoda geneerinen toimintamalli kansainvälisiin rekrytointeihin hyvinvointialueen näkökulmasta ja pilotoida toimintamallia hyvinvointialueella. Koska laaja-alainen kansainvälinen rekrytointi on hyvinvointialueella uutta, mallin rakentamisen aikana tavoitteena on oppia parhaat mahdolliset toimintatavat ulkomailta tulevan työntekijän myönteiseen ja tuloksekkaaseen vastaanottamiseen.
   
 • Malli sisältää vastuullisen kansainvälisen rekrytoinnin hankkimisen sekä hyvinvointialueen toiminnan tulevien työntekijöiden positiiviseksi vastaanottamiseksi, perehdyttämiseksi ja kotoutumisen tukemiseksi (myös työn ja yksityiselämän yhteensovittamista) sekä niin tulijoiden kuin hyvinvointialueen työyksikköjen kulttuurisensitiivisen valmennuksen toteuttamisen (osaamisen lisääminen) sekä lähiesihenkilöiden osaamisen vahvistamista ja organisaation johdon tukea. Mallissa edistetään kansainvälisen rekrytoinnin systemaattista johtamista ja työn organisoimista hyvinvointialueella sekä vahvistetaan organisaation ennakointikykyä.
   
 • Tavoitteena on myös luoda kansainväliseen rekrytointiin liittyvä yhteistyöverkosto Kainuun alueella. Toimintamalli rakentuu vahvaan yhteistyöhön alueen oppilaitosten, TE-toimiston, kuntien, järjestöjen, Kainuun liiton sekä rekrytointia toteuttavien toimijoiden kanssa.
   
 • Tavoitteena on osallistua oppipolkujen kehittämiseen alueen oppilaitosten kanssa ulkomaisten työntekijöiden nopean ammatillisen pätevöitymisen edistämiseksi.

Yhteystiedot:

Karimi Ngui, työyhteisövalmentaja
p. 040 511 8947
karimi.ngui@kainuu.fi

Pertti Kyllönen, hankekoordinaattori
p. 040 486 3987 
pertti.kyllonen@kainuu.fi 

Rahoitus