Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (KASKK)

Hankeaika: 1.1.2018–31.3.2021
Kokonaisbudjetti: 566 712 €
Rahoitus: ESR 75 %
Hankkeen hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Julkaisut:
Sosiaalisesti kestävä Kainuu -loppuraportti (pdf)
Osallistuva ja vaikuttava kansalainen - Kansalaislähtöisen sosiaalihuollon kehittäminen Kainuun maakunnassa (pdf)

Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen (UEF), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) sekä Oulun yliopiston, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn (AIKOPA) yhteishanke. Hankkeen toteutuksesta ja sisällöstä vastaa Itä-Suomen yliopisto. 

Sosiaalityön maisteriohjelma

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on vastata ammattitaitoisen, koulutuksellisesti pätevän sosiaalityön työvoiman tarpeeseen Kainuun alueella. Tavoitetta toteutetaan hankkeen kautta toteutettavan yliopisto-opetuksen avulla. Määrällisenä tavoitteena on, että mahdollisimman moni koulutukseen valituista opiskelijoista (20 henkilöä) suorittaa yhteiskuntatieteiden maisteritutkinnon.

Koulutushankkeen tavoitteena on myös koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden myötä parantaa sosiaalityöntekijöiden valmiuksia toimia alan toimintarakenteiden kehittäjinä. Tällä ylläpidetään sosiaalityön laatua ja vastataan alalla vallitsevaan rakenteellisen muutostyön haasteeseen.

SOCOBA – innovaatio ekosysteemi

Hankkeen kehittämistoimintaan liittyy sosiaalialan kehittämistarpeiden tunnistaminen sekä alan kehittämistoiminnan käynnistyminen ja vahvistamainen Kainuun alueella. Kehittämistoiminta toteutetaan siten, että siinä yhdistyvät luontevasti Itä-Suomen yliopiston ja AIKOPAn osaaminen sekä Kainuun alueiden ja työelämän tarpeiden näkökulma. Hankkeessa tuotetaan SOCOBA -innovatiivinen ekosysteemi toimintamalli. SOCOBA on hankkeeseen osallistuvien yliopistojen ja Kainuun soten uusi yhteistyömalli (ekosysteemi), jossa yhteistyön osapuolilla on yhteisesti sovitut roolit ja tehtävät kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Ekosysteemin innovaatio- ja kehittämistoiminnan avulla voidaan tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin.

SOCOBA-nimen SO viittaa sosiaalityöhön (social work), CO tarkoittaa yhteissuunnittelua (co-design, co-operation) ja BA on innovaatiotutkijoiden Nonakan ja Takeuchin käyttämä käsite vuorovaikutukselliselle alustalle, jossa synnytetään innovaatioita tietoa luomalla, kehittämällä ja välittämällä.

Hankkeen keskeiset teemat ja kehittämisen kärjet ovat

  1. Kansalaislähtöinen sosiaalihuolto
  2. Sähköinen asiointi

Visiona hankkeessa on sosiaalisesti kestävä Kainuu. Hanke on toteuttanut Kainuussa 6 SOCOBA-seminaaria.