Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa - SOS-Kainuu

Loppuraportti

Muut julkaisut:
Kainuun työllisyys- ja sosiaalisen kuntoutuksen hankkeet
Sosiaalisen kuntoutuksen asialla Kainuussa

Linkit videoihin:
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalisen kuntoutuksen sopimus
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa
Sosiaalisen kuntoutuksen toimintapaikkana toimiminen
Suomussalmen olohuonetoiminta

SOS-Kainuu -hankkeessa kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen palvelujärjestelmää, sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakasprosessien toimivuutta Kainuun soten alueella. Hanke toimii Kainuun sote-kuntien alueella ja Kainuun soten kehittämis- ja suunnitteluyksikkö hallinnoi hanketta. Hankehenkilöstöstä työnsä ovat aloittaneet projektipäällikkö Kaisa Karhu-Härkönen ja projektisihteeri Carita Piirainen. Kaksi projektityöntekijää rekrytoidaan hankkeeseen lähiaikana. Hanke toimii vuosina 2017-2018. ELY-keskus on myöntänyt SOS Kainuu -hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea ja sote-kuntayhtymä vastaa omarahoitusosuudesta. Hanke on ESR-osarahoitteinen (TL5 sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) ja sen erityistavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Hankkeen taustalla on aiempi kehittämistyö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Keväällä 2016 Kainuun sotessa tehtiin sosiaalisen kuntoutuksen selvittämisprosessi, jossa oli mukana yli 180 henkilöä seitsemän kunnan alueelta: esimiehiä, työntekijöitä, toimijoita ja asiakkaita julkiselta ja 3.sektorilta. Selvitystyössä jatkoon työstettäviksi asioiksi tulivat sosiaalisen kuntoutuksen jäsentäminen ja sen selvittäminen, miten ja millaisia kuntoutuksen palveluja jatkossa järjestetään ja tuotetaan, sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallien juurruttaminen sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa tarvittavan tietotaidon ja osaamisen kehittäminen. Sosiaalisen kuntoutuksen selvityksen pohjalta koottiin raportti sekä tehtiin hankesuunnitelma. Kainuussa todettu tarve kehittää työllistymisen alkuvaiheen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.

SOS-Kainuu -hankkeessa kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen palvelujärjestelmää, palveluja ja asiakasprosessien toimivuutta. Tavoitteena on, että sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ja verkostot toimivat hyvin yhteen ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut tuen tarpeidensa pohjalta. Tavoitteena on vähentää syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Hankkeessa otetaan käyttöön toimivia työkaluja sosiaaliseen kuntoutukseen Kainuussa ja tehdään jalkautuvaa asiakas-, työpari- ja verkostotyötä. Tavoitteena on, että asiakkaiden työ- ja toimintakyky paranee ja heille löytyy sopiva jatkopolku. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kainuun soten aikuissosiaalipalvelujen ja muiden soten palvelujen, TE-toimiston, TYP:n, kuntien ja 3.sektorin kanssa. Hanke vahvistaa omatyöntekijyyttä aikuissosiaalipalveluissa. Asiakkaita hankkeeseen tulee noin 100.

Hanke kehittää osallisuutta vahvistavia sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä kokonaisvaltaisia palveluja erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta. Hanke kokoaa sosiaalisen kuntoutuksen palvelukartaston, nivoo sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisen yhteen ja järjestää verkostotapaamisia. Hanke edistää monialaista ja ammatillista yhteistyötä sekä siihen liittyvää osaamista. Hanke jäsentää ja selkiyttää sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toimijaverkostossa on luotava yhdessä jaettua ymmärrystä sosiaalisen kuntoutuksen kohdentamisesta, tavoitteista, sisällöstä ja työmenetelmistä sekä kehitettävä asiakasprosesseja käytännössä.

Hanke järjestää Vaikuttavaa sosiaalista kuntoutusta –koulutuskokonaisuuden sosiaalisen kuntoutuksen parissa työskenteleville työntekijöille ja esimiehille julkisella sekä 3. sektorilla. Koulutuksen osa-alueita ovat: sosiaalisen kuntoutuksen työorientaatio, omatyöntekijyys ja prosessimainen työskentely sosiaalisessa kuntoutuksessa, verkostotyön osaaminen, arki sujuvaksi- miten tuen asiakasta asumisessa ja arjen sujuvuudessa, ryhmätoiminnasta osallisuutta ja sosiaalista toimintakykyä, vaikuttavuuden arviointi osana sosiaalista kuntoutusta ja sosiaalisen kuntoutuksen jatkopolut.

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Kaisa Karhu-Härkönen ja projektityöntekijöinä Minna Tuomenharju, Marjut Kyllönen ja Heljä Kinnunen.