Työllistymisen IPS-toimintamalli osana mielenterveyspalveluita

Ly­hen­ne IPS tu­lee eng­lan­nin kie­len sa­nois­ta In­di­vi­dual Pla­ce­ment and Sup­port.

IPS-työ­hön­val­men­nuk­seen oh­jau­tuu töihin motivoituneita ihmisiä Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den kaut­ta tai ole­mal­la suoraan yh­tey­des­sä työ­hön­val­men­ta­jiin. Työhönvalmentaja kartoittaa asiakkaan kanssa hänen osaamisensa sekä etsii sopivan työpaikan.

IPS-toi­min­ta­mal­lin kes­kiös­sä on kak­si asia­kas­ryh­mää: työn­te­ki­jät ja työ­nan­ta­jat. Yh­dis­tä­vä­nä link­ki­nä toi­mii työ­hön­val­men­ta­ja. Yri­tyk­sil­le tu­kea an­ne­taan esi­mer­kik­si täs­mä­työn tai työn muok­kaa­mi­seen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Työ­hön­val­men­nus jat­kuu työ­suh­teen ai­ka­na ja pal­ve­lu on mo­lem­mil­le asia­kas­ryh­mil­le mak­su­ton­ta. 

IPS-työ­hön­val­men­nus to­teu­te­taan osa­na Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen Kes­tä­vän kas­vun Kai­nuu II -han­ket­ta. Toi­min­nan seu­ran­nas­ta vas­taa So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (STM) ja toi­min­taa ra­hoit­taa Eu­roo­pan Unio­ni.

Han­ket­ta koor­di­noi, tu­kee ja tut­kii Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL). Toi­min­ta to­teut­taa kan­sal­lis­ta mie­len­ter­veysst­ra­te­giaa.

Veli-Pekka Kontio, työhönvalmentaja, tiiminvetäjä, p. 040 6711 079

Tiina Kela, työhönvalmentaja, p. 040 6522 011

Esa Jääskeläinen, työhönvalmentaja, p. 040 6363 428

sähköposti: sijoitajavalmenna@kainuu.fi

Seminaarinkatu 2, Kajaani; 1. krs, huone 131 (Intelli-rakennus)

Instagram: instagram.com/ips_tyohonvalmennus_kainuu

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095205649718

Voit lu­kea li­sää IPS-toi­min­ta­mal­lis­ta THL:n si­vuil­ta.