Digitaalisuutta ja digitukea kansalaisille ja ammattilaisille

Kansalaisille

Asiakkaiden hoito- ja palveluketjujen uudistaminen ja digitalisointi

Asiakkaiden hoito- ja palveluketjujen uudistaminen ja digitalisointi

Työ­pa­ke­tin ta­voit­tee­na on tur­va­ta pit­käai­kais­sai­rai­den ja ris­kis­sä ole­vien kai­nuu­lais­ten oi­kea-ai­kai­nen hoi­toon­pää­sy ja hoi­don to­teu­tu­mi­nen ke­hit­tä­mäl­lä asia­kas­läh­töi­siä, mo­nia­lai­sia hoi­to- ja pal­ve­lu­ket­ju­ja se­kä pal­ve­lu­jen laa­tua.

Sähköiset hoito- ja palvelupolut

Digitaaliset hoito- ja palveluketjut

Di­gi­hoi­to- ja pal­ve­lu­ketju­jen käyt­töö­no­ton ta­voit­tee­na on asia­kasp­ro­ses­sien su­ju­voit­ta­mi­nen ja etäa­sioin­nin mää­rän li­sää­mi­nen.

Digitaalisten palveluiden käytön tukeminen

Digitaalisten palveluiden käytön tukeminen

Di­gi­taa­li­sis­ta pal­ve­luis­ta on si­tä enem­män hyö­tyä, mi­tä useam­pi kan­sa­lai­nen nii­tä käyt­tää, ja mi­tä te­hok­kaam­min työn­te­ki­jät oh­jaa­vat asiak­kai­ta di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den käy­tös­sä eten­kin käyt­töö­no­ton al­ku­vai­hees­sa.

Sähköisen perhekeskuksen kehittäminen

Sähköisen perhekeskuksen kehittäminen

Kai­nuus­sa ha­lu­taan tar­jo­ta asuk­kail­le kan­sal­li­sia di­gi­taa­li­sia pal­ve­lu­ja. Pal­ve­lui­den pi­tää su­lau­tua se­kä kai­nuu­lai­sen ih­mi­sen et­tä työn­te­ki­jän nä­kö­kul­mas­ta sel­keäk­si ko­ko­nai­suu­dek­si jo ole­mas­sa ole­vien di­gi­pal­ve­lu­jen kans­sa ja nii­den tu­lee is­tua ke­hi­tet­tyi­hin tai ke­hi­tet­tä­viin toi­min­ta­mal­lei­hin.