Tietoa lastensuojelusta ammattilaisille

Lapsella on lastensuojelulain mukaan oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Kun lapsi ei ole lastensuojelun asiakkaana, kunnan velvollisuus on järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua lastensuojelun lisäksi. Ehkäisevää lastensuojelua annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lastensuojeluilmoitus (lastensuojelulaki 25 §)

Useat viranomaistahot ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, mikäli he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoitus on tehtävä viipymättä huolen herättyä. Kiireellisissä tilanteissa voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen. Kiireettömässä tilanteessa on hyvä ottaa ennen lastensuojeluilmoituksen tekemistä huoli puheeksi perheen kanssa sekä kertoa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Lastensuojeluilmoituksen tekemistä ei voi delegoida toiselle.

Mikäli et ole varma lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, voit konsultoida sosiaaliohjaajaa tai sosiaalityöntekijää asiakkaan luvalla tai kertomatta lapsen henkilötietoja.

Lastensuojelun yhteystiedot >

Lastensuojeluilmoitus >

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (lastensuojelulaki 25 a § ja sosiaalihuoltolaki 35 §)

Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa lastensuojeluilmoituksen sijaan yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä yhteydenottona sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen. Yhteydenotto on tehtävä viipymättä ja ilmoitusvelvollisen on ilmoitettava siinä yhteydenottoon johtaneet syyt.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen >

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (lastensuojelulaki 25 c §)

Ilmoitusvelvollisten viranomaistahojen on tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus käsitellään aikuissosiaalipalveluissa.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus lasten, nuorten ja perheiden lomakesivulla >

Monialainen yhteistyö

Otettuasi yhteyttä lasten sosiaaityöhön, voit luottaa siihen, että asia käsitellään lain määrittelemällä tavalla. Työntekijä arvioi, aloitetaanko lapsen palvelutarpeen arviointi. Yhteydenottajalle ei ilmoiteta yhteydenoton vastaanottamisesta tai palvelutarpeen arvioinnin aloittamisesta. Lasten sosiaalityön työntekijät pyrkivät tekemään lasten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa monialaista yhteistyötä asiakkaan tarpeen mukaisesti. Aina yhteistyön tekeminen ei ole salassapitosäännösten vuoksi mahdollista.

Useat viranomaistahot ovat velvollisia antamaan lasten sosiaalityön viranomaisille pyynnöstä maksutta ja salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).

Hyödyllisiä linkkejä:

Lastensuojelulaki >

Sosiaalihuoltolaki >

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista >

Lastensuojelun käsikirja >