Lapsiperheiden kotipalvelu

 

Lapsiperheiden ammatillinen kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014 18a §)  mukaista sosiaalipalvelua. Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan yhteistyössä perheen kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla tilapäistä asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista silloin, kun vanhempien voimavarat ovat riittämättömät. Lapsiperheiden kotipalvelu on vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista, joka voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Palvelu myönnetään pääsääntöisesti tilapäisenä palveluna ja enintään 12 käyntikertaa kalenterivuodessa. Muu kuin tilapäinen palvelu edellyttää sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaista palvelutarpeen arviointia siinä laajuudessa kuin tarve edellyttää ja asiakassuunnitelmaa.

Työntekijän ja perheen välinen suhde perustuu luottamuksellisuuteen. Kotikäynnit kirjataan asiakastietojärjestelmään.

Kotipalvelua myönnetään seuraavin perustein:

•    raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvä erityinen avun tai tuen tarve
•    äkillinen ja erityinen perhe- tai elämäntilanteen muutos tai kriisi
•    sairauteen, vammaan tai muuhun vastaavanlaiseen toimintakykyä alentavaan syyhyn liittyvä perheen palvelun tarve
•    vanhemman tilapäinen uupumus, väsymys tai masennus
•    vanhemman tai lapsen äkillinen tai pitkäaikainen vakava sairastuminen ja sen hoitoon liittyvät käynnit (esim. hoitoon liittyvät lääkäri-
      tai terapiakäynnit)
•    arjen sujuvuus kaipaa vahvistusta ja erityistä tukea
•    vanhempien jaksamisen tukeminen arjen askareissa


Palvelua ei myönnetä seuraavissa tilanteissa:

•    kotona tehtävä etätyö tai vanhemman työssäkäynti
•    vanhemman opiskelu tai harrastukset
•    kuljetuksen tarve
•    kun asiakkaalla on oikeus muuhun palveluun muun lainsäädännön kautta (esim. henkilökohtainen apu tai päivähoito) tai työssä 
      käyvällä  vanhemmalla on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen
•    äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon vanhemman työssä käynnin mahdollistamiseksi 
•    päivähoitoikäisten lasten lastenhoidolliseen tarpeeseen (päivähoito on ensisijainen palvelu)
•    pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin
•    pelkkä siivouksen tarve
 

 Asiakasmaksut 

Tilapäinen ammatillinen lapsiperheiden kotipalvelu

Tilapäinen ammatillinen lapsiperheiden kotipalvelu (enintään 12 käyntikertaa kalenterivuodessa) on maksullista palvelua, joka peritään kertamaksuna.

•    5  € / tunti viiteen (5) tuntiin asti
•    5 tuntia tai yli 25 € / päivä

Tilapäisestä kotipalvelusta ei peritä maksua, mikäli palvelu on lastensuojelun avohuollon tukitoimi.

Säännöllinen ammatillinen lapsiperheiden kotipalvelu

Säännöllisen (yli 12 käyntikertaa kalenterivuodessa) ammatillisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu määräytyy kuukausimaksuna perheen toimittamien tulotietojen, perhekoon ja palvelutuntien mukaan; katso asiakasmaksutaulukko -> 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#P10e

Asiakasmaksua ei peritä säännöllisestä ammatillisesta lapsiperheiden kotipalvelusta mikäli

•    perhe saa säännöllisesti toimeentulotukea 
•    perheen lapsi on päivähoidossa
•    kyseessä on lastensuojelun avohuollon tukitoimi

Asiakasmaksua ei peritä, mikäli perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomaan palveluun oikeuttavan tulorajan. 
 

 

Palvelua voi hakea sähköisesti Omasotessa oheisesta linkistä tai täyttämällä alla olevan lomakkeen tai ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelun sosiaaliohjaajaan.

           

Kotipalveluhakemuksen tulee saapua vähintään 14 päivää ennen asiakkaan palvelun tarvetta (palvelun järjestämisaika).

Lisätietoja lapsiperheiden kotipalvelusta antaa kotipalvelun sosiaaliohjaaja, puh. 044 797 4434.

Kiireellisissä sosiaalihuollon avun tarpeessa asiakkaan tulee olla yhteydessä sosiaalipäivystykseen (https://sote.kainuu.fi/sosiaalipaivystys).


Lisätiedot:

kotipalvelun sosiaaliohjaaja puh. 044 797 4434

kotona asumista tukevien palvelujen palveluyksikköpäällikkö puh. 044 710 0375