Kaikukortti kulttuurihyvinvoinnin tukena

Kaikukortti kulttuuria kaikille toimintamalli vastaa taloudellisesti heikommassa asemassa oleville mahdollisuuden kulttuurihyvinvointiin ja taiteen harrastamiseen hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamiseksi.

Kai­ku­kor­tin voit saada, jos

  • olet asiakkaana sellaisen kainuulaisen sosiaali- ja terveysalan toimijan palveluissa, joka on mukana Kainuun Kaikukortti-toiminnassa
  • olet tiu­kas­sa ra­ha­ti­lan­tees­sa et­kä voi sii­tä syys­tä hank­kia pää­sy­lip­pu­ja tai kurs­si­paik­ko­ja
  • on vä­hin­tään 16-vuo­tias. 

Kai­ku­kor­til­la voit hank­kia mak­sut­to­mia pää­sy­lip­pu­ja ja kurs­si­paik­ko­ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­hin, jot­ka kuu­lu­vat Kai­nuun ja val­ta­kun­nal­li­seen Kai­ku­kort­ti-ver­kos­toon. Kai­ku­kor­tin hal­ti­ja voi hank­kia mak­sut­to­mia pää­sy­lip­pu­ja myös al­le 16-vuo­tiail­le lap­sil­leen tai lap­sen­lap­sil­leen sil­loin, kun he me­ne­vät yh­des­sä sa­maan ta­pah­tu­maan (ei kos­ke kan­sa­lai­so­pis­to­jen kurs­si­tar­jon­taa).

  • Kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja asiak­kaal­le mak­su­ton.
  • Kai­ku­kort­ti on voi­mas­sa vuo­den ker­ral­laan.
  • Pää­sy­li­put ja kurs­si­pai­kat Kai­ku­kor­til­la kult­tuu­ri­koh­tei­den ja kan­sa­lai­so­pis­to­jen omis­ta myyn­ti­ka­na­vis­ta, ei verk­ko­kau­pas­ta.
  • Kai­ku­kort­ti-pää­sy­lip­pu­ja ja -kurs­si­paik­ko­ja saat­taa ol­la ra­jat­tu mää­rä.
  • Lip­pua tai kurs­si­paik­kaa hank­kies­sa­ sinun tulee kertoa Kai­ku­kort­in nu­me­ro ja va­rau­tua näyt­tä­mään kort­ti. Kau­pal­li­sen li­pun­vä­li­tys­toi­mi­jan kaut­ta on mak­set­ta­va pal­ve­lu­mak­su, vaik­ka it­se pää­sy­lip­pu on mak­su­ton. Useim­pien kult­tuu­ri­koh­tei­den lip­pu­ja on mah­dol­lis­ta hank­kia myös suo­raan koh­teis­ta il­man pal­ve­lu­mak­sua. 

Lisäksi Kai­ku­kort­tia ja­ka­vil­la so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joil­la on käy­tös­sään yh­tei­sön Kai­ku­kort­te­ja. Työn­te­ki­jä voi hank­kia yh­tei­sön Kai­ku­kor­til­la mak­sut­to­man pää­sy­li­pun it­sel­leen sil­loin, kun hän jär­jes­tää pien­ryh­mä­käyn­nin yh­del­le tai useam­mal­le asiak­kaal­le, joil­la on Kai­ku­kort­ti. Yh­tei­sön Kai­ku­kort­tia ei voi kui­ten­kaan käyt­tää osal­lis­tues­sa kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­seil­le.

Lisätietoa Kaikukortista:

Kaikukorttiesite

Avaa esite

Kaikukorttikohteet

Lue lisää

Kaikukortti jakajat

Lue lisää

Lähetä palautetta Kaikukortista

Anna palautetta