Koronainfo

 (sivun tiedot päivitetty 17.1.2022) 

Koronarokotukset

Koronarokotusten rokotuspisteiden sijainnit ja aikataulut löydät täältä 

Korona-asiointi Omasotessa:

Omasote.kainuu.fi

Tunnistaudu järjestelmään ensin vahvalla menetelmällä (esim. pankkitunnus tai mobiilivarmenne):

 • Koronaan liittyvissä asioissa klikkaa ”koronaan liittyvät kysymykset” tai käytä suoraa linkkiä

Puhelimitse

Käytössä on myös takaisinsoittopalvelu numerossa 044 709 3788. Jos asia koskee koronaan liittyvää ohjeistusta, valitse 1.

Al­tis­tu­nut tai sai­ras­tu­nut ko­ro­naan? Miten toimia?

 • Tee tarvittaessa kotitesti 
 • Terveydenhuollon testausta suositellaan tarvittaessa sote-henkilöstölle, voimakasoireisille tai riskiryhmään kuuluville (ml. raskaus).
 • Tar­vit­taes­sa saat to­dis­tuk­sen sai­raus­pois­sao­los­ta työ­ter­veys­huol­los­ta tai omal­ta ter­vey­sa­se­mal­ta.

Positiivisen tuloksen saaneille ja oireisille suositellaan omaehtoista kontaktien välttämistä 3 - 5 vrk:n ajan. Jos testitulos on positiivinen, koronatestissä ei tule käydä uudestaan sairastamisen jälkeen (testitulos näkyy oireiden jälkeenkin). 

Tartuntatautilain mukaiseen eristykseen tai altistuskaranteeniin määrätään jatkossa vain, jos se on tartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä (esimerkiksi hoitolaitoksissa). Päätöksen näistä tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Lue tarkemmin päivitetyistä ohjeista: 

Päivitettyjä ohjeita (27.12.2022)

Jos asut yh­des­sä ko­ro­naan sai­ras­tu­neen kans­sa tai olet ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa tar­tun­nan saa­neen kans­sa

 • Voit jatkaa normaalia arkea huomioiden yleiset hengitystieinfektioihin liittyvät terveysturvallisuusohjeet.
  • Suositellaan käsihygieniasta huolehtimista ja oman harkinnan mukaan suu-nenäsuojuksen käyttöä
  • Töihin ja harrastuksiin voi mennä.
  • Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin
  • Suositellaan käyttämään harkintaa erityisesti riskiryhmiin kuuluvien luona vierailemisen suhteen.

  Tes­tia­jan­va­raus

  Ter­vey­den­huol­lon tes­taus suun­na­taan tarvittaessa so­te-hen­ki­lös­töl­le ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le (ml. ras­kaus) tai hen­ki­löil­le, joil­la sai­rau­den oi­reet ovat voi­mak­kai­ta tai pit­kit­ty­viä. 

  Muut voi­vat teh­dä ko­ti­tes­tin ja vält­tää omaeh­toi­ses­ti kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa. Yleensä tähän menee 3-5 vuorokautta.

  Karanteeniin tai eristykseen määrääminen

  Nykyisessä epidemiatilanteessa tartuntatautilain kriteerit eivät täyty, koska epidemia ei ole hallittavissa yksilöön kohdistuvilla hallinnollisilla toimilla.

  Mikäli tartuntatautilääkäri arvioi, että tilanne vaatii taudin leviämisen estämiseksi eristämistä tai karanteenia ja tartuntatautilain edellyttämät eristykseen tai karanteeniin määräämisen kriteerit täyttyvät, voi tartuntatautilääkäri laatia hallinnollisen päätöksen eristämisestä tai karanteenista. Kyseisellä päätöksellä on mahdollista hakea tartuntatautipäivärahaa (edellyttää terveydenhuollon testissä todettua koronatartuntaa).

  Ko­ro­na­tes­taus 

  Kajaanissa maanantaista 19.12.2022 alkaen koronatestauksen ajanvaraus Omasoten kautta ma - pe (varattavissa olevat ajat näkyvät Omasotessa), muut ajat puhelinajanvarauksen kautta 040 165 0020

  • Koronates­taus Kai­nuun kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­koi­na (ota yhteys terveysasemalle ennen testiin hakeutumista). 

  Ka­jaa­nin ko­ro­na­näyt­tee­not­to on van­hal­la pää­ter­vey­sa­se­mal­la (Sa­ta­ma­ka­tu 2). 

  Si­sään­käyn­ti näyt­tee­not­toon ta­pah­tuu pääo­ves­ta (Sa­ta­ma­ka­dun puo­lel­ta, tai por­taat Teh­das­ka­dun puo­lel­ta). Näyt­tee­not­toon saa­pu­via pyy­de­tään tu­le­maan pai­kal­le mah­dol­li­sim­man lä­hel­lä va­rat­tua ai­kaa, et­tei odo­tus­ti­laan pää­se muo­dos­tu­maan jo­no­ja. Mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le asiak­kail­le. Näyt­tee­not­to on avoin­na ma - ti 7.30-14.30 ja keskiviikkoisin 7.30-13.30 sekä torstaisin ja per­jan­tai­sin klo 7.30-14.30. Vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä ei näyt­tee­not­toa.

  Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lus­ta oma­so­te.kai­nuu.fi  tai soit­ta­mal­la 040 165 0020

  Ko­ro­na­tes­tauk­sen yh­teys­tie­dot Kai­nuus­sa. Kai­nuun so­ten toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le mak­su­ton.

  • Pe­rus­me­net­te­ly­nä on, et­tä tes­tat­ta­va suo­jau­tuu mas­kil­la tes­ti­mat­koil­la ja py­syy ko­to­na ka­ran­tee­nin omai­ses­ti, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.

  PAXLOVID-lääkehoidon kohdentaminen COVID-19-infektion hoidossa

  Paxlovid-lääkitys on tehokas mahdollisimman varhain covid-19-oireiden alun jälkeen aloitettuna ja  potilaille, joilla on merkittävä vaikean koronavirustaudin riski. Lääkettä on rajatusti saatavilla ja että sitä käytetään STM:n ohjeistuksen mukaisesti vaikean COVID19-taudin riskiryhmien hoitoon. Paxlovid-lääkityksen aloitukseen liittyvät kysymykset lääketieteellisin perustein omalta terveysasemalta tai päivystyksestä.

  Ennen hoitoa diagnoosi on varmistettava terveydenhuollossa tehtävällä PCR-testillä. Hoito tulee  aloittaa 5 vrk:n kuluessa oireiden alkamisesta.  

  Paxlovid on annettava mahdollisimman pian covid-19-diagnoosin jälkeen ja 5 vrk:n sisällä oireiden  alkamisesta. Koko 5 vrk:n hoitokuurin suorittaminen loppuun on suositeltavaa, vaikka potilas tarvitsisi sairaalahoitoa vaikea-asteisen tai kriittisen covid-19:n vuoksi Paxlovid-hoidon aloittamisen jälkeen. 

   

   

   

  korona Kainuu suositukset koronainfo koronatesti