Terveyspalvelut

Rekisterinpitäjä:

Kainuun sote
PL 400
87070 Kainuu
Puh. 08 61561
Sähköposti kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi
Tietopyynnöt sote.arkisto@kainuu.fi

Tietosuojavastaava sähköpostiosoite tietosuojavastaava@kainuu.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste 

Terveyspalveluissa henkilötietoja kerätään asiakkaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, neuvolan ja koulu- ja opiskelijaterveyden huollon järjestämistä varten. Tietoja kerätään asiakkaan tutkimukseen, hoidon suunnitteluun, toteutukseen, hoidon ja hoidon laadun seurantaan liittyen.  Lisäksi tietoja käytetään terveyspalvelujen tilastointiin, asiakastietojen ja -maksujen käsittelyyn, tieteellisen tutkimustoimintaan ja arkistointiin. Kameravalvontajärjestelmiin kerätään ne tiedot, joita tarvitaan henkilökuntaan, omaisuuteen ja asiakkaisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemisessä ja aiheutettujen vahinkojen vastuukysymysten selvittämisessä.

Mikäli rekisteröity ei anna pyydettyjä tietoja siltä osin kun tiedot liittyvät hoitotapahtumaan, tietojen antamatta jättäminen voi vaikuttaa hoidon turvallisuuteen.

Kainuun hyvinvointialue noudattaa kaikissa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Henkilötietojen ensisijainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
 

Keskeiset käsitteet 

Henkilötieto: Kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti liittää henkilöön, esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, ovat henkilötietoja. Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat sellaisia henkilötietoja, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset uskomukset, kuulumisen ammattiyhdistykseen tai geneettiset tiedot, biometrisia tietoja henkilön yksilöimiseksi, terveystietoja sekä tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä tai suuntautumisesta.

Rekisteröity: Henkilö jota henkilötieto koskee.

Rekisterinpitäjä: Rekisterinpitäjä on toimija, joka määrittää yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa tarkoitukset ja tavat, jolla henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietojen käsittelijä: Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan sellaista henkilöä, oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietojen käsittelijällä ei tarkoiteta rekisterinpitäjän (tai henkilötietojen käsittelijän) alaisuudessa työskenteleviä työntekijöitä, vaan henkilötietojen käsittelijä on tyypillisesti toinen organisaatio, joka suorittaa tietojenkäsittelypalveluita rekisterinpitäjän puolesta sopimuksen perusteella.
 

Keräämämme henkilötiedot  

Rekisteriin tallennetaan hoitosi ja asiointisi järjestämiseksi välttämättömät ja tarvittavat henkilötiedot:

 • nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • nimeämäsi yhteyshenkilö ja tarvittaessa laillinen edustaja yhteystietoineen

Rekisteri sisältää hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömät tiedot, kuten laboratorio-, kuvantamis- ja muita tutkimustuloksia, kuntoutussuunnitelmia, ajanvaraus- ja potilaspäiväkirjoja, sekä muilta hoito-, tutkimus- tai kuntoutuslaitoksilta saatuja hoidon kannalta tarpeellisia tietoja.
 

Asiakastietojen luovuttaminen muille rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille 

Terveyspalveluissa kerätyt potilastiedot on määritelty lainsäädännössä arkaluonteisiksi ja salassa pidettäviksi. Potilastietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän ulkopuolelle muille sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille vain:

 • asiakkaan/hänen laillisen edustajansa suostumuksella
 • lakiin perustuvaan oikeuden nojalla
 • tieteelliseen tutkimustyöhön sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti
 • sopimukseen perustuen palveluntuottajille
   

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Lääkelaitos ovat terveydenhuollon valtakunnallisista rekistereistä annetun lain (556/1989) mukaan oikeutettuja pitämään terveydenhuollon valtakunnallisia keskusrekistereitä ja saamaan terveydenhuollon laitoksilta asetuksella 774/1989 säädetyt tiedot.
 

Tietojen siirto kolmansiin maihin 

Tietoja ei siirretä.
 

Tietojen käyttö ja suojaaminen 

Rekisterin käyttö perustuu potilaan/asiakkaan ja hoitavan henkilökunnan väliseen hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen, jolloin tarvittaessa myös muissa hyvinvointialueen terveydenhuollon yksiköissä syntyneet hoitotiedot ovat käytettävissä käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa. Tietoja saavat käyttää vain hoitoon osallistuvat henkilöt siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. Muut ovat sivullisia potilaan tietoihin nähden eikä heillä ole oikeutta ilman potilaan kirjallista suostumusta saada tietoja käyttöönsä.

Toimintayksiköiden esimiehet määrittelevät käyttöoikeudet työntekijöille terveyspalveluiden rekistereihin. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.

Tietojen käyttöä valvotaan säännöllisesti.

Potilasrekisteritiedot säilytetään ulkopuolisilta suojattuina ja niiden käyttöä valvotaan. Sähköisten rekistereiden käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Sähköisesti ylläpidettäviin potilastietoihin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä ja ne on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 
 

Henkilötietojen säilyttäminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeistuksen perusteella. 
 

Henkilötietolähde 

 • väestörekisterikeskuksen ylläpitämä väestörekisteri: nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta
 • rekisteröity (asiakas itse)
 • omainen/edunvalvoja
 • muut terveydenhuollon toimintayksiköt: lähete erikoissairaanhoitoon/hoitopalaute

 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä