Kameravalvonta

Rekisterinpitäjä:

Kainuun sote
PL 400
87070 Kainuu
Puh. 08 61561
Sähköposti kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi

Tietosuojavastaava sähköpostiosoite tietosuojavastaava@kainuu.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Kameravalvontarekisterin järjestelmiin kerätään ne tiedot, joita Kainuun hyvinvointialue tarvitsee henkilökuntaan, asiakkaisiin ja potilaisiin sekä omaisuuteen kohdistuvan henkilöturvallisuuden, järjestyksenpidon ja rikollisuuden ehkäisemisessä sekä aiheutettujen vahinkojen vastuukysymysten selvittämisessä. Rekisteriä käytetään vastaanotoilla, vuodeosastoilla, päivystyksen eristyshuoneella, keskussairaalan sisä- ja ulkotiloissa sekä lastensuojelun, turvakodin, vammaispalvelujen ja kotihoidon asukkaiden terveydentilan seurantaan ja turvallisuuden tarkkailuun.

Kainuun hyvinvointialue noudattaa kaikissa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakas- tai hoitosuhteeseen ja sitä ohjaa muun muassa seuraava lainsäädäntö:


Arkistolaki 831/1994
Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989
EU:n tietosuoja-asetus 679/2016 artikla 6 kohta 1 alakohta c ja e, artikla 9 kohta 2 alakohta h, i ja j
Julkisuuslaki 621/1999
Kansanterveyslaki 66/1972
Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 § 12
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007
Laki tieteellisestä tutkimuksesta 488/1999
Mielenterveyslaki 1116/1990
STM:n asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muuhun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 298/2009
Terveydenhuoltolaki 1326/2010

 

Keskeiset käsitteet

Henkilötieto: Kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti liittää henkilöön, esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, ovat henkilötietoja. Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat sellaisia henkilötietoja, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset uskomukset, kuulumisen ammattiyhdistykseen tai geneettiset tiedot, biometrisia tietoja henkilön yksilöimiseksi, terveystietoja sekä tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä tai suuntautumisesta.

Rekisteröity: Henkilö jota henkilötieto koskee

Rekisterinpitäjä: Rekisterinpitäjä on toimija, joka määrittää yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa tarkoitukset ja tavat, jolla henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietojen käsittelijä: Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan sellaista henkilöä, oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietojen käsittelijällä ei tarkoiteta rekisterinpitäjän (tai henkilötietojen käsittelijän) alaisuudessa työskenteleviä työntekijöitä, vaan henkilötietojen käsittelijä on tyypillisesti toinen organisaatio, joka suorittaa tietojenkäsittelypalveluita rekisterinpitäjän puolesta sopimuksen perusteella.

 

Keräämämme henkilötiedot

Kameravalvontaan tallentuu henkilötietona kuva, joka poistuu järjestelmästä viimeistään 21 vuorokauden aikana.

 

Asiakastietojen luovuttaminen muille rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille

Kameravalvontarekistereistä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia. Tarvittaessa tietoja luovutetaan viranomaisille, niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos.

 

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä.

 

Tietojen käyttö ja suojaaminen

Toimintayksiköiden esimiehet määrittelevät käyttöoikeudet työntekijöille kameravalvonnan rekistereihin. Tallenteiden katseluun tarvitaan erillinen käyttäjätunnus. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.

 

Henkilötietojen säilyttäminen

Tallennus tapahtuu laitteiston kovalevylle ja poistetaan päälle tallentamalla laitteen kapasiteetin antamissa rajoissa. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, tallenne säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseen kuluva aika. Teknisesti epäonnistuneet tallenteet hävitetään välittömästi. Tallenteiden säilytysaika on keskimäärin 7-10 vuorokautta, kuitenkin enintään 21 vuorokautta.