Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palvelut ovat lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä terveydenhuoltopalveluita. Tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa oppilaan hyvinvointia. Kouluterveydenhuollon toimijat tekevät yhteistyötä koulun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Kou­lu­ter­vey­den­huol­lon ta­voit­tee­na on tu­kea op­pi­laan ter­vet­tä kas­vua ja ke­hi­tys­tä yh­teis­työs­sä op­pi­laan huoltajien, opet­ta­jien ja op­pi­las­huol­lon muun hen­ki­lös­tön kans­sa. Kou­lu­ter­vey­den­huol­toa to­teut­ta­vat ter­vey­den­hoi­ta­ja, kou­lu­lää­kä­ri ja psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja. Jo­kai­sel­le kou­lul­le on ni­met­ty oma kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja.

Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan työ painottuu lakisääteisiin laajoihin (sisältyy koululääkärin tarkastus) ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin. Laa­jois­sa ter­veys­tar­kas­tuk­sis­sa huo­mioi­daan ko­ko per­heen hy­vin­voin­ti ja sik­si huol­ta­jat kut­su­taan mu­kaan näi­hin tar­kas­tuk­siin.

Kou­lu­ter­vey­den­huol­los­sa ylä­kou­luis­sa työs­ken­te­lee alueit­tain psy­kiat­ri­sia sai­raan­hoi­ta­jia, nk. miek­ka­rei­ta, joi­ta on Kai­nuus­sa yh­teen­sä vii­si. Op­pi­laat oh­jau­tu­vat heil­le pääo­sin ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten kaut­ta.

Kou­lu­ter­vey­den­huol­toon ja kou­lu­lää­kä­ri­toi­min­taan ei kuu­lu sai­rau­den­hoi­to. Ensiaputilanteissa jokainen on velvollinen auttamaan osaamisensa mukaan ja koulutapaturmissa ensisijaisesti ensiavun antaa tilanteessa läsnäoleva koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen. Kou­lu­lais­ten sai­raan­hoi­dol­li­set asiat hoi­de­taan kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la, jon­ne huoltajat va­raa­vat tar­vit­taes­sa ajan.

Esitietolomakkeet kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin:

1. luokan vanhempien esitietolomake
5. luokan oppilaan esitietolomake
5. luokan vanhempien esitietolomake
Yläkoululaisen oppilaan esitietolomake
Yläkoululaisen vanhempien esitietolomake

Muut tiedotteet ja lomakkeet:
 


Kouluterveydenhuollon palveluista Kainuun hyvinvointialueella vastaa
palveluyksikköpäällikkö Auli Pennanen
puh. 044 710 1751, auli.pennanen@kainuu.fi

Mari Kuivalainen, ylilääkäri
puh. 044 797 5130, mari.kuivalainen@kainuu.fi

Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien yhteystiedot kunnittain löytyvät alta.