Ero lapsiperheessä

Avioeron hakeminen

Avioeroa haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta. Avioeroa haetaan joko yksin tai yhdessä puolison kanssa. Avioeron saamiseksi puolisoilla on hakemuksen jättämisestä alkaen 6 kuukauden ns. harkinta-aika. Sen jälkeen on puolen vuoden kuluessa haettava lopullista avioeroa.

Avioerohakemuksen yhteydessä voidaan ratkaista yhteisiä alaikäisiä lapsia koskevat asiat eli lasten huolto, asuminen, elatusapu ja tapaamisoikeus. Puolisot voivat sopia näistä asioista keskenään tai kääntyä Kainuun soten lastenvalvojien puoleen sopimuksen tekemiseksi.

Omaisuus voidaan jakaa jo puolisoiden keskinäisellä sopimuksella harkintavaiheessa tai käräjäoikeus voi riitatilanteessa määrätä pesänjakajan. 

Asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun tai hän voi kääntyä julkisen oikeusaputoimiston puoleen.


Lapsen elatus

Jokaisella lapsella on oikeus riittävään elatukseen, mikä sisältää sekä aineellisten että henkisten tarpeiden tyydyttämisen. Lapsella on oikeus myös tarvitsemaansa hoitoon ja koulutukseen. Vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan lapsensa elatuksesta. Lapsen oikeus saada elatus vanhemmiltaan päättyy yleensä, kun lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta.

Koska vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa elatuksesta, tulee sen vanhemmista, joka muulla tavoin ei huolehdi lapsensa elatuksesta, suorittaa tälle elatusapua. Käytännössä tämä tulee useimmiten kysymykseen silloin, kun avioliitto purkautuu tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella.

Elatusavun määrä ja suoritustapa vahvistetaan kirjallisella sopimuksella, jonka sosiaalilautakunta vahvistaa, tai tuomioistuimen päätöksellä. Tällöin sopimukset ovat oikeustoimikelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että elatusapu voidaan periä ongelma tilanteissa ulosottoteitse (laki lapsen elatuksesta 7-8 §). Useimmiten elatusapu vahvistetaan kuukausittain suoritettavaksi. Myös kertakorvaus on mahdollinen. Elatusapusopimusta tehtäessä oleellista on lapsen elatuksen tarve sekä vanhempien elatuskyky.

Sosiaalilautakunnan tai tuomioistuimen vahvistamaa elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos lapsen tai elatusvelvollisen olosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia tai jos sopimus on ilmeisen kohtuuton, elatusavun määrä on liian alhainen tai liian korkea. Sosiaalilautakunnalle määrätyistä lapsen elatukseen liittyvistä tehtävistä huolehtii käytännössä usein lastenvalvoja.


Huolto- ja tapaamisoikeus

Avio/avoerossa vanhempien tulee sopia alaikäisen lapsen asumisesta, huollosta (yhteinen huolto, huolto vain toiselle vanhemmalle) sekä lapsen ja etävanhemman tapaamisista (milloin, missä, loma-ajat, kuljetukset, kustannukset jne). Sopimus voidaan vahvistaa joko oikeuden päätöksellä tai lastenvalvojan hyväksymällä. Yhteinen huolto tarkoittaa sitä, että molemmilla vanhemmilla on oikeus päättää - toinen vanhemmista ei voi päättää yksinään - mm. lapsen koulunkäyntiin, nimeen, uskontoon, passiin liittyvistä asioista. Huoltajalla on oikeus saada lapsestaan tietoja eri viranomaisilta. Huollon määrittely esim. vain toiselle vanhemmista ei vaikuta elatusavun määrään.

Lähihuoltajalla on velvollisuus turvata lapselle myönteinen ja läheinen suhde etävanhempaan.

Vain oikeuden päätös tai lastenvalvojan vahvistama sopimus huollosta- ja tapaamisoikeudesta on täytäntöönpanokelpoinen.

Riitatilanteita sovitellaan mm. perheneuvoloissa. Riitatilanteessa käräjäoikeus pyytää lapsen kotikunnan sosiaalityöntekijältä/lastenvalvojalta selvityksen perheen tilanteesta ja ehdotuksen huollon, asumisen ja tapaamisoikeuden määräämisestä lapsen edun mukaisesti.


Elatusapu ja tuki

Elatusapu

Molemmat vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta oman kykynsä mukaan. Elatusturvalla tarkoitetaan lapsen elatuksen varmistamista siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Elatusturva pitää sisällään elatusavun ja elatustuen.

Elatusapua maksaa se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu. Elatusavun vahvistaminen voidaan tehdä joko kunnan sosiaalitoimistossa elatussopimuksella  tai tuomioistuimen päätöksellä.

Lisätietoja elatusavusta voit kysyä sosiaalitoimistosta lastenvalvojalta.

Elatustuki

Elatustuki siirtyi 1.4.2009 kunnilta Kelan hoidettavaksi. Jos saat jo kunnan myöntämää elatustukea, sinun ei tarvitse hakea tukea uudelleen. Kela jatkaa tuen maksua automaattisesti.

Elatustukea maksetaan lapselle, mikäli

  • elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen
  • isyyttä ei ole vahvistettu
  • elatusapua ei ole voitu vahvistaa samanaikaisesti isyyden vahvistamisen kanssa
  • elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi 
  • ottovanhempi on yksin ottanut lapsen ottolapsekseen, joka ei ole hänen puolisonsa lapsi  tai ottolapsi

Elatustuen saamisen edellytyksenä lisäksi on

  • etteivät lapsi ja elatusvelvollinen asu yhdessä
  • ettei elatusvelvollinen ole kuollut
  • ettei lapsi kykene elättämään itseään
  • ettei lapsi ole hoidettavana kuntayhtymän kustannuksella laitos- tai perhehoidossa.

Elatustukihakemuksen voi tehdä lapsen huoltaja, holhooja, uskottu mies, lapsen tosiasiallinen hoitaja tai 15 vuotta täyttänyt itsenäisesti asuva lapsi itse. Hakijan on otettava mukaan alkuperäinen elatussopimus/oikeudenpäätös, jolla vanhemman elatusapu 
on määrätty.

Elatustuki on täysimääräisenä yhdelle lapselle 167,01 €/kk (v. 2020).


Elatustuen maksatuksen alkaminen ja päättyminen

Elatustuen myöntämisen ratkaisee pääsääntöisesti elatussopimuksen/oikeudenpäätöksen vahvistamispäivä. Tuki myönnetään aikaisintaan vahvistamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Elatustuki myönnetään sen kuukauden alusta, jona hakemus on jätetty. Elatustuki maksetaan siihen päivään saakka kun lapsi täyttää 18 vuotta, jollei elatussopimuksessa/oikeudenpäätöksessä ole 
elatusavun aikaisempaa päättymisaikaa määritelty.

Lisätietoja elatustuesta voit kysyä Kelan toimistoista.