Ulkomaalaisilta perittävät maksut

EU/Eta-mais­sa asu­vien tu­lee osoit­taa oi­keu­ten­sa vä­lit­tö­mään sai­raan­hoi­toon eu­roop­pa­lai­sel­la sai­raan­hoi­to­kor­til­la, tai eu­roop­pa­lai­sen sai­raan­hoi­to­kor­tin kor­vaa­val­la to­dis­tuk­sel­la. Pohjoismaan kansalaisilta riittää passi, sairausvakuutuskortti tai henkilöllisyystodistus. Iso-Britannian kansalaisilta vaaditaan Iso-Britanniassa myönnetty uusi Eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Hen­ki­lö voi ha­keu­tua ei vä­lit­tö­mään hoi­toon EU/Eta-jä­sen­val­tios­ta tai Sveit­sis­tä ko­ti­val­tion­sa so­siaa­li­tur­va­jär­jes­tel­män an­ta­mal­la lu­val­la.  Hen­ki­lö saa täl­löin ko­ti-jä­sen­val­tion­sa so­siaa­li­tur­va­jär­jes­tel­mäl­tä hoi­toon ha­keu­tu­mis­lo­mak­keen (E-112 lo­mak­keen). E-112 lo­mak­keel­la mää­ri­tel­lään hoi­don mää­rä ja laa­juus. 

1.5.2010 Elä­ke­läi­set jot­ka ovat muut­ta­neet Suo­mes­ta esim. Es­pan­jaan mut­ta eläk­keen mak­saa Suo­mi.  Heil­lä tu­lee ol­la Suo­men myön­tä­mä eu­roop­pa­lai­nen sai­raan­hoi­to­kort­ti ja Ke­lan an­ta­ma eril­li­nen to­dis­tus, jo­ka tu­lee esit­tää hoi­to­pai­kas­sa. Edel­leen heil­lä on oi­keus vain lää­ke­tie­teel­li­seen vält­tä­mät­tö­mään hoi­toon, huo­mioi­den maas­sa olon kes­ton. 

Suo­mel­la on Ka­na­dan Que­bec­kin kans­sa so­pi­mus, jo­ka kor­vaa ti­la­päi­sen oles­ke­lun ai­ka­na sai­raan­hoi­don Suo­mes­sa työs­ken­te­le­vil­le lä­he­te­tyil­le työn­te­ki­jöil­le, opis­ke­li­joil­le se­kä hei­dän per­heen­jä­se­nil­leen.

Aust­ra­lian kans­sa sol­mit­tu so­pi­mus kor­vaa ti­la­päi­ses­ti oles­ke­le­vil­le vä­lit­tö­män sai­raan­hoi­don, ei kos­ke opis­ke­li­joi­ta. Oi­keu­den saa­mi­sek­si riit­tää pas­sin tai hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen esit­tä­mi­nen.

Näis­tä mais­ta tu­le­vil­la asia­kas­mak­sut ovat sa­mat kuin Suo­mes­sa va­ki­tui­ses­ti asu­vil­la.

Mi­kä­li asiak­kaal­la ei ole esit­tää vaa­dit­tu­ja asia­pa­pe­rei­ta, heil­tä pe­ri­tään hoi­don to­del­li­set kus­tan­nuk­set.

Muis­ta mais­ta, kuin Eu- tai so­pi­mus­mais­ta, tu­le­vat hen­ki­löt mak­sa­vat hoi­don to­del­li­set kus­tan­nuk­set it­se.

Ul­ko­maa­lai­sil­ta, joil­la on ko­ti­kun­ta Suo­mes­sa, pe­ri­tään sa­mat po­ti­las­mak­sut kuin Suo­mes­sa va­ki­tui­ses­ti asu­vil­ta.