Kiireellinen hammashoito ja päivystys

Hammaslääkäripäivystys

Päivystysvastaanotto on tarkoitettu kaikille ensiapuluontoista hoitoa vaativille potilaille. Hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan puhelimessa.

Hammaslääkäripäivystys arkipäivisin virka-aikana
Soita oman alueesi ajanvaraukseen klo 7.30-10 (kiireetöntä hoitoa koskevat puhelut klo 10 jälkeen)

  • Kajaani 08 6156 7850
  • Sotkamo 08 6156 5827
  • Kuhmo 08 6156 5768
  • Suomussalmi 08 6156 6134
  • Paltamo 08 6156 7850
  • Ristijärvi 08 6156 7850
  • Hyrynsalmi 08 6156 6134

Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys vii­kon­lop­pui­sin ja py­hä­päi­vi­nä klo 9-15

Päi­vys­tys­lin­ja on au­ki klo 9-10. Soi­ta nu­me­roon 040 651 46 96. Ham­mas­hoi­ta­ja ar­vioi hoi­to­si kii­reel­li­syy­den pu­he­li­mes­sa. Päi­vys­tyk­ses­sä hoi­de­taan po­ti­laat, joi­den hoi­toa ei ter­vey­den­ti­laa vaa­ran­ta­mat­ta voi­da siir­tää seu­raa­vaan ar­ki­päi­vään. 

Vas­taa­not­to on Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa, Sot­ka­mon­tie 13. Seu­raa opas­tei­ta päi­vys­tyk­seen. Il­moit­tau­du tul­les­sa­si il­moit­tau­tu­mi­sau­to­maa­til­la päi­vys­tyk­sen au­las­sa. 

Hammaslääkäripäivystys klo 15-21 arkisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä

Arkisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 15-21 Kainuun hammassärkypäivystys toteutetaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa. 

Mi­kä­li tar­vit­set kii­reel­lis­tä ham­mas­lää­kä­rin hoi­toa, soi­ta pu­he­lin­nu­me­roon 06 828 7450. Pu­he­li­meen vas­taa Kes­ki-Poh­jan­maan ham­mas­sär­ky­päi­vys­tys, jon­ka vas­taa­not­to on osoit­tees­sa Ma­rian­ka­tu 16-20, Kok­ko­la, Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­la, D-sii­pi, 1. krs. Pu­he­li­mes­sa ar­vioi­daan hoi­don tar­ve se­kä se, voi­ko ti­la­si odot­taa seu­raa­vaan päi­vään. 

Muina vuorokaudenaikoina soita 116 117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112.