Terveysasemat

Vas­taa­not­to- ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­toi­min­nan pe­rus­teh­tä­vä­nä on tuot­taa Kai­nuun maa­kun­nan alueel­la asu­vil­le hen­ki­löil­le hei­dän tar­vit­se­man­sa ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lut mu­kaan lu­kien en­nal­taeh­käi­se­vä työ. Ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat lää­kä­ri- ja hoi­ta­ja­vas­taa­not­to­toi­min­ta, fy­sio­te­ra­peut­ti­set ja eri­tyis­te­ra­peut­ti­set kun­tou­tus­toi­met se­kä ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­ta­soi­nen sai­raa­la­hoi­to.

Vuo­des­ta 2014 läh­tien asia­kas on voinut valita kii­reet­tö­män hoi­don hoi­to­pai­kan eli ter­veys­kes­kuk­sen­sa mis­tä ta­han­sa Suo­men kun­nas­ta. Va­lin­ta tar­koit­taa si­tä, et­tä asia­kas saa va­li­tun kun­nan va­li­tul­ta ter­vey­sa­se­mal­ta kai­ken pe­rus­ter­vey­den­huol­lon. Ter­veys­kes­kuk­sen va­lin­nas­ta pi­tää il­moit­taa kir­jal­li­ses­ti se­kä asiak­kaan uu­del­le et­tä van­hal­le ter­vey­sa­se­mal­le. 

terveysasema terveysasemat terveyskeskus terveyskeskukset