Vastaanottojen yhteystiedot

Vas­taa­not­to­toi­min­nan ta­voit­tee­na on tur­va­ta asiak­kail­le hoi­toon­pää­sy hoi­to­ta­kuu­lain vel­voit­ta­mas­sa mää­räa­jas­sa. Toi­min­toi­hin kuu­luu:
- sai­raan­hoi­ta­jan pu­he­li­noh­jaus, neu­von­ta ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti
- sai­rauk­sien oi­kea-ai­kai­nen hoi­to ja var­hai­nen to­tea­mi­nen
- äkil­li­ses­ti sai­ras­tu­nei­den asiak­kai­den/po­ti­lai­den te­ho­kas, tur­val­li­nen ja tar­peen mu­kai­nen hoi­to
- asiak­kaan it­se­näi­sen sel­viy­ty­mi­sen tu­ke­mi­nen ja tar­vit­ta­vat in­ter­ven­tiot
- kan­san­tau­tien en­nal­taeh­käi­sy ja hoi­to
- hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu

Hoi­don tar­peen ar­vioin­nin te­kee sai­raan­hoi­ta­ja jo­ko pu­he­li­mit­se tai vas­taa­no­tol­la. Po­ti­las saa oh­jaus­ta ja neu­von­taa ja tar­vit­taes­sa hä­net oh­ja­taan: 
- lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le 
- sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le 
- kan­san­ter­veys­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le 
- etä­lää­kä­rin­vas­taa­no­tol­le 
- fy­sio­te­ra­peu­tin suo­ra­vas­taa­no­tol­le

Fy­sio­te­ra­pia ja eri­tyis­te­ra­pia toi­mi­vat omi­na tu­lo­syk­sik­köi­nä kuntoutuspalvelujen vastuualueella. 
Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

terveysasemat terveyskeskukset terveysasema terveyskeskus