Vastaanottojen yhteystiedot

Vas­taa­not­to­toi­min­nan ta­voit­tee­na on tur­va­ta asiak­kail­le hoi­toon­pää­sy hoi­to­ta­kuu­lain vel­voit­ta­mas­sa mää­räa­jas­sa. Toi­min­toi­hin kuu­luu:

 • sai­raan­hoi­ta­jan pu­he­li­noh­jaus, neu­von­ta ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti
 • sai­rauk­sien oi­kea-ai­kai­nen hoi­to ja var­hai­nen to­tea­mi­nen
 • äkil­li­ses­ti sai­ras­tu­nei­den asiak­kai­den/po­ti­lai­den te­ho­kas, tur­val­li­nen ja tar­peen mu­kai­nen hoi­to
 • asiak­kaan it­se­näi­sen sel­viy­ty­mi­sen tu­ke­mi­nen ja tar­vit­ta­vat in­ter­ven­tiot
 • kan­san­tau­tien en­nal­taeh­käi­sy ja hoi­to
 • hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu

Hoi­don tar­peen ar­vioin­nin te­kee sai­raan­hoi­ta­ja jo­ko pu­he­li­mit­se tai vas­taa­no­tol­la. Po­ti­las saa oh­jaus­ta ja neu­von­taa ja tar­vit­taes­sa hä­net oh­ja­taan: 

 • lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le 
 • sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le 
 • kan­san­ter­veys­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le 
 • etä­lää­kä­rin­vas­taa­no­tol­le 
 • fy­sio­te­ra­peu­tin suo­ra­vas­taa­no­tol­le
terveysasemat terveyskeskukset terveysasema terveyskeskus