Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Hoito tapahtuu hoidettavan omassa kodissa. Kainuun hyvinvointialueella omaishoidon tukea alle 65-vuotiaiden kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden hoitoon voi hakea vammaispalveluista. Ikäihmisten omaishoidon tukea voi hakea aikuisten sosiaalityöstä.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilön alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa ja muuta huolenpitoa. Toisena edellytyksenä on, että hoidettavan omainen tai muu hoidettavan läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidettavan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla. Omaishoitajalle voidaan asettaa hänen terveyteensä ja toimintakykyynsä liittyviä vaatimuksia. Hoidettavan kodin tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan olla siellä annettavalle hoidolle sopiva sekä tuen myöntämisen on oltava hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tuen laki turvaa hoitajalle vähintään kaksi vuorokautta lomaa kalenterikuukautta kohden. Omaishoidon vapaat järjestetään Kainuun hyvinvointialueella siten, että paikkakunnalla käytetään ensisijaisesti omaishoidon sijaisomaisjärjestelmää, oman toiminnan yksikköä tai erityishuollon tilapäishoitoyksikköä. Mikäli em. vapaavaihtoehdoilla vapaata ei voida järjestää, vapaat järjestetään tilapäisessä perhehoidossa tai Kainuun hyvinvointialueen hyväksymissä hoiva- ja asumispalveluyksiköissä palvelusetelillä. Omaishoitaja voi halutessaan vaihtaa vapaavuorokauden yhtä (1) vuorokautta lyhyempään vapaaseen ns. päiväsaikaan pidettävään vapaaseen, jolloin hyvinvointialue järjestää vapaan aikaisen hoidon palvelusetelillä kotiin annettavana palveluna.

Hyväksytyt palveluseteliyrittäjät löydät internetissä osoitteessa https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat

Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tukea voi hakea täyttämällä omaishoidon tuen hakemuslomake ja toimittamalla se vammaispalveluihin. Hakemuslomakkeen voi tulostaa vammaispalvelujen internet-sivuilta vammaispalvelujen lomakkeista, hakea toimipisteistä tai pyytää vammaispalvelujen henkilökunnalta

Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet sekä omaishoidon tuen vapaan palvelusetelin myöntämisperusteet ja arvot vahvistaa Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus. 

Fin­lex: La­ki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: Sosiaali- ja terveyspalveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2024 alkaen Kainuun hyvinvointialueella

Kainuun hyvinvointialueen kokousten pöytäkirjoihin pääset klikkaamalla linkkiä.

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueella on käytössä säh­köi­nen Oi­ma-pal­ve­lu

Pal­ve­lua käy­te­tään vam­mais­ten henkilöiden omais­hoi­don palk­kioi­den mak­sa­tuk­ses­sa. Hoi­to­jak­sojen kir­jauk­set, esim. to­teu­tu­neet hoi­to­päi­vät, va­paa­päi­vät, hoi­don kes­key­tyk­set il­moi­te­taan suo­raan ver­kos­sa si­jait­se­vaan Oi­ma-pal­ve­luun:

https://mi­nun.oi­ma.fi/

Oiman käyttöohjeet