Kuntoutus

 

Ryhmämuotoinen hoito ja kuntoutus

Mie­len­ter­veys­- ja päihdekun­tou­tu­jil­le tar­jo­taan mo­ni­puo­lis­ta avo­kun­tou­tus­ta ta­paus­koh­tai­sen työ­ryh­män, asiak­kaan ja hä­nen lä­heis­ten­sä kans­sa yh­des­sä teh­dyn ta­voit­teel­li­sen kun­tou­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Moni avohoidon yksikkö tarjoaa erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja, esimerkiksi korva-akupunktiota, erilaisia keskusteluryhmiä, psykoterapeuttisia ryhmiä, toiminnallisia ryhmiä sekä liikuntaan painottavia ryhmiä. Päi­vä- ja ryh­mä­toi­min­taan voi osallistua Ka­jaa­nissa Ryh­mä­ta­lol­la, El­jas­kar­ta­nos­sa ja Vuolijoella, Paltamon kun­tou­tus­ko­ti Tai­pa­lees­sa se­kä Sot­ka­mon, Kuh­mon ja Suo­mus­sal­men kun­tou­tus­ko­deil­la. Ko­to­na sel­viy­ty­mis­tä tue­taan tar­vit­taes­sa ko­ti­käyn­nein.

Mielenterveyskuntoutujille tarjotaan vastuualueen asumispalveluyksiköissä kodinomaiset puitteet tuettuun asumiseen ja kuntoutumiseen. Asu­mi­nen kun­tou­tus­ko­dis­sa pe­rus­tuu yk­si­löl­li­seen tar­peen­mu­kai­seen kun­tou­tus­suun­ni­tel­maan, jo­ka teh­dään yh­des­sä asiak­kaan, hä­nen lä­heis­ten­sä ja ta­paus­koh­tai­sen työ­ryh­män kans­sa. Ta­voit­tee­na on asiak­kaan so­siaa­li­sen toi­min­ta­ky­vyn ja it­se­näi­sen asu­mi­sen val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­nen. Asumispalveluyksiköissä voi käydä myös sovitusti intervallijaksolla. Kuntoutujilla on asumispalveluyksiköissä käytössä oma huone tai yhteinen huone toisen kuntoutujan kanssa. Lisäksi käytössä on yhteiset tilat. Henkilökuntaa on paikalla arkisin virka-aikana sekä joissakin asumispalveluyksiköissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Henkilökuntaa ei ole paikalla öisin. Tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan sosiaalisen toimintakyvyn ja itsenäisen asumisen valmiuksien vahvistaminen. Asumispalveluyksiköt toimivat yhteisöinä, jossa työt ja vastuut, kuten esim. siivoukset ja keittiötyöt jaetaan yhdessä. Osallistuminen ryhmiin ja ulkopuolisiin toimintoihin on keskeinen osa jokapäiväistä elämää.

Tämän lisäksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaille on järjestetty yhteistyössä perhepalveluiden kanssa mahdollisuus avoperhekuntoutukseen Katajainen -yksikössä. Avoperhekuntoutuksen tavoitteena on tukea perhettä arjessa, jossa vanhemmalla on mielenterveyden haasteita tai on herännyt huolta vanhemman päihteidenkäytöstä. Avoperhekuntoutuksessa on yhteistä toimintaa lasten kanssa sekä vertaistukiryhmiä vanhemmille. Lastensuojelu on tiiviissä yhteystyössä avoperhekuntoutukseen osallistuvien perheiden elämässä.

Asumispalveluyksiköt ja kuntoutuskodit:

Kajaani: Eljaskartanon, Samoojan ja Salmijärven kuntoutuskodit

Paltamo: Taipaleen kuntoutuskoti 

Sotkamo: Sotkamon kuntoutuskoti

Kuhmo: toiminta on ainoastaan päivittäistä avopalvelua, asumispalveluja kuhmolaiset saavat tarvittaessa muista Kainuun kuntoutuskodeista

Suomussalmi: Suomussalmen kuntoutuskoti

Osa kuntouttavista asumispalveluista hankitaan yksityisiltä palvelujentuottajilta.