Lähisuhdeväkivallan ehkäisy, tuki ja apu Kainuussa

Oletko tilanteessa, että sinun täytyy pelätä kotona, tai pelkäätkö itse satuttavasi muita? Vai oletko läheinen, joka on huomannut perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkaa lähipiirissä? Olitpa sitten lähisuhdeväkivallan uhri, tekijä tai väkivaltaa sivusta seurannut läheinen, sinulle on tarjolla ammatillista tukea ja apua.

Avun hakeminen: 

Akuutissa turvallisuutta vaarantavassa tilanteessa tulee aina soittaa hätäkeskukseen 112

jolloin paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia (poliisi, ensihoito, pelastus- ja sosiaalitoimi). 

 

Kotona on turvatonta:  

soita sinua lähempänä olevaan Turvakoti | Kainuun hyvinvointialue (p. 044 797 5252)  

tai Sosiaalipäivystys | Kainuun hyvinvointialue (p.044 797 0676) 

 

Kotona on ollut turvatonta ja tilanne kotona huolestuttaa:  

kerro tästä luotettavalle läheiselle, aikuiselle ja hae apua.  

Useimmat suomalaiset tuntevat ihmisiä, jotka ovat kokeneet tai kokevat väkivaltaa lähisuhteissaan. Lähisuhdeväkivalta on usein salailtua, ja se voi ilmetä kaikissa sosiaalisissa luokissa, eri kulttuureissa, ikäryhmissä ja sukupuolesta riippumatta. Väkivallan kokemukset eivät usein näy ulospäin päin.

Lähisuhteissa voi esiintyä monenlaisia väkivallan ilmenemismuotoja, joissa tarkoituksena on tahallisesti satuttaa toista tai aiheuttaa henkistä kärsimystä. Lähisuhdeväkivallan pitkäaikaisvaikutukset voivat tulla näkyviksi vasta paljon myöhemmin.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy on keskeinen osa terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä. Varhaisen puuttumisen tavoitteena on reagoida jo tapahtuneeseen lähisuhdeväkivaltaan, samalla pyrkien estämään tulevaa väkivaltaa ja ehkäisemään monia terveydelle ja hyvinvoinnille haitallisia vaikutuksia. 

Olitpa sitten lähisuhdeväkivallan kokija, tekijä tai väkivaltaa sivusta seurannut läheinen, sinulle on tarjolla ammatillista apua. Lähisuhdeväkivallan palvelukuvauksella tavoitteena on antaa tietoa asukkaille lähisuhdeväkivallan ehkäisystä, sen tunnistamisesta, varhaisesta tuesta sekä saatavilla olevista palveluista. Palvelukuvauksessa on kootusti tietoa eri palveluista, jotta avun hakeminen itselle, läheiselle tai asiakkaalle, joka kokee lähisuhdeväkivaltaa tai on sen tekijänä, olisi mahdollisimman helppoa. 

Tämän sivuston kautta voit antaa palautetta palvelukokemuksesta Kainuun hyvinvointialueen palveluista, tehdä ilmoituksen vaaratapahtumasta tai turvallisuushavainnosta sekä jättää kehittämisehdotuksia.Asiakaspalaute | Kainuun hyvinvointialue

Lähisuhdeväkivallan palvelukuvaus on toteutettu Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen – Helposti lähelläsi (HELLÄ) – hankkeessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut kehittää lähisuhdeväkivaltatyötä Kainuun hyvinvointialueella ja viestiä lähisuhdeväkivaltailmiöistä ja vahvistaa osaamista ongelman tunnistamisessa ja asiakkaan kohtaamisessa. Hankeaika 1.7.2020 – 31.12.2023. 

Take care

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Jo­kai­nen on vas­tuus­sa omas­ta hy­vin­voin­nis­taan ja voi vai­kut­taa sii­hen omal­la toi­min­nal­laan. Omas­ta hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen on osa lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan eh­käi­syä ja tur­val­li­suu­den edis­tä­mis­tä.

uhkaava

Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen

Lähisuhdeväkivalta on rikollista toimintaa, joka voi ilmetä monin eri tavoin perheissä ja lähisuhteissa. Se käsittää kaikenlaisen käyttäytymisen, joka aiheuttaa pelkoa, loukkaa ja vahingoittaa. Tiedon hankkiminen auttaa meitä tunnistamaan väkivallan, puuttumaan siihen ja madaltamaan kynnystä hakea apua

kiinni

Palvelut akuutissa tilanteessa

Erilaiset päivystykselliset palvelut auttavat henkilöitä ja heidän läheisiään akuuteissa lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa.
Päivystyksellinen apu voi sisältää välitöntä puuttumista tilanteeseen, tarjota sosiaalista tukea ja turvaa sekä tarjota arviointia ja hoitoa tilanteen helpottamiseksi.

saa apua

Lähisuhdeväkivallan julkiset palvelut Kainuussa

Avun hakeminen ja varhainen tuki voi ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa tai estää sen uusiutumista. Tukea ja apua on saatavilla, jos koet uhkaa tai kohtaat lähisuhdeväkivaltaa taikka olet väkivallan tekijä tai pelkäät käyttäväsi lähisuhdeväkivaltaa.

kriisi

Lähisuhdeväkivaltatyön muut palvelut Kainuussa

Var­hai­nen tun­nis­ta­mi­nen, tu­ki ja avun ha­ke­mi­nen voi­vat eh­käis­tä lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa tai es­tää sen uu­siu­tu­mis­ta. Eri­lai­set toi­mi­jat tar­joa­vat pal­ve­lu­ja, jot­ka edis­tä­vät hy­vin­voin­tia ja eh­käi­se­vät lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa.

kokija

Lähisuhdeväkivallan kokijalle kohdennetut tuen ja avun saannin mahdollisuudet

Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta voi va­hin­goit­taa ko­ki­jaa mo­nel­la ta­val­la. Tur­val­li­nen elä­mä ja tur­val­li­set olo­suh­teet luo­vat pe­rus­tan toi­pu­mi­sel­le

epätoivo

Lähisuhdeväkivallan tekijälle kohdennetut palvelut

Vä­ki­val­lan käyt­tä­mi­sel­lä on mo­nen­lai­sia seu­rauk­sia te­ki­jäl­le it­sel­leen ja se voi va­hin­goit­taa mo­nel­la ta­val­la uh­ria ja lä­hi­pii­riä. Avun ha­ke­mi­nen ja vas­taa­not­ta­mi­nen vä­ki­val­tai­seen käyt­täy­ty­mi­seen tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää val­miuk­sia ja an­taa vä­li­nei­tä vä­ki­val­lat­to­maan elä­mään.

ammattilainen

Ammattilaiselle

Eh­käi­se lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa Kai­nuus­sa - lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta­työn op­paas­sa pu­heek­si ot­ta­mi­sen ja oh­jaa­mi­sen pol­ku avuk­si am­mat­ti­lai­sil­le ar­jen työ­hön. Op­paas­sa on koo­tus­ti myös tie­toa pal­ve­luis­ta, jois­ta lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa tai sen uh­kaa koh­dan­nut saa apua ja tu­kea.