Tietoa potilaan oikeuksista

Potilaan asema ja oikeudet

Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita on annettava yhdenvertaisesti niin, että ihmisiä ei aseteta ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Potilaan asema ja oikeudet (Valvira)

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista -esite (Valvira)

Esitteessä kerrotaan, milloin tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan, samoin potilaan oikeuksista hoidon yhteydessä. Se on tarkoitettu tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa oleville tai olleille. Myös potilaan omaisten on hyvä lukea esite.

Esite: Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista

Potilaan opas (THL)

Jo­kai­nen meis­tä on jos­kus po­ti­las. Tä­mä opas ker­too mah­dol­li­suuk­sis­ta­si vai­kut­taa hoi­to­si tur­val­li­suu­teen ko­ko hoi­to­jaksosi ajan. Po­ti­laan op­paas­ta saat vink­ke­jä tur­val­li­sen hoi­don ta­kaa­mi­sek­si, tie­toa po­ti­laan oi­keuk­sis­ta ja po­ti­las­tur­val­li­suu­des­ta. 

Potilaan opas