Asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1201/2020) ja asetukseen (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912).

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus vahvistaa asiakasmaksut pääsääntöisesti kahden vuoden välein.

Kainuun hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen on vahvistettu 12.12.2022. Kainuun hyvinvointialueen aluehallituksessa asiakasmaksuista on 12.6.2023 vahvistettu  päivitetty versio, mikä on voimassa takautuvasti 1.6.2023 alkaen.

Asia­kas­mak­su­la­ki tu­li voi­maan 1.1.2000 ja si­tä on muu­tet­tu 1.1.2002 si­ten, et­tä pal­ve­lun käyt­tä­jän suo­rit­ta­mil­le asia­kas­mak­suil­le on sää­det­ty vuo­tui­nen enim­mäis­mää­rä mak­su­kat­to. Mak­su­kat­to ajalla 1.1.-31.12.2023 on 692 €. Ker­ty­nei­den mak­su­jen mää­rän sel­vit­tä­mi­nen on pal­ve­lun käyt­tä­jän vas­tuul­la, mut­ta hen­ki­lö­kun­ta avus­taa pal­ve­lun­käyt­tä­jää tar­vit­taes­sa mak­su­ka­ton seu­ran­nas­sa. Lue lisää maksukatosta.

Perusterveydenhuollon lääkärimaksuihin sekä maksuttomiin palveluihin muutoksia 1.7 2021 alkaen. Lue lisää tiedotteesta: