Potilasasiavastaava

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, kohteluun tai sinulla on epäselvyyksiä liittyen hoitoosi, keskustele ensin sinua hoitaneiden henkilöiden tai heidän esihenkilöiden kanssa. Mikäli asiasi ei selviä keskustelussa, voit olla yhteydessä potilasasiavastaavaan, joka voi tarvittaessa auttaa sinua selvittämään hoitoosi liittyvää ongelmaa.

Potilasasiavastaava ei puutu hoitopäätöksiin eikä tee päätöksiä. Potilasasiavastaava on tehtävässään puolueeton ja riippumaton. Potilasasiavastaan palvelu on maksutonta.

 

Potilasasiavastaava tehtäviin kuuluu:

  • neuvoa potilaita potilaan asemaan ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa,
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta tai potilaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä muistutuksen tekemisessä
  • neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan terveydenhuollon oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista ja
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Po­ti­la­sa­sia­vastaavan ­toi­min­ta on la­ki­sää­tei­nen ja jo­kai­sel­la ter­vey­den­huol­lon toi­min­tayk­si­köl­lä tu­lee ol­la po­ti­la­sa­sia­vastaava. 1.1.2024 voimaan tulleen lain myötä (laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista) potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna. Tämä tarkoittaa, että Kainuun hyvinvointialueen potilasasiavastaava vastaa myös Kainuussa toimivien yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien potilasasiavastaavatoiminnasta.

Po­ti­la­sa­siavastaavan teh­tä­vis­tä mää­rä­tään laissa potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (739/2023).

 

Kaikkien Kainuun hyvinvointialueen terveydenhuoltopalveluita tuottavien toimintayksiköiden potilasasiavastaavana toimii Sanna Huotari.
Voit ottaa yhteyttä potilasasiavastaavaan puhelimitse, sähköpostitse tai omasoten kautta. Tapaamisista sovitaan erikseen.

Huomaathan, että sähköposti ei ole tietoturvallinen lähestymistapa. Tästä johtuen ota yhteyttä sähköpostitse vain yhteydenottopyynnöissä tai yleistä ohjausta koskevissa kysymyksissä.

 

potilasasiamies

Yhteystiedot

Po­ti­la­sa­sia­vastaava San­na Huo­ta­ri
puh. 044 710 1324
säh­kö­pos­ti: po­ti­la­sa­siavastaava@kai­nuu.fi
   
Käyn­tio­soi­te: 
Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la 
Sot­ka­mon­tie 13 
87300  Ka­jaa­ni 

Pos­tio­soi­te: 
PL 400 
87070  Ka­inuu 

Sähköinen palvelukanava Omasote

Omasote on Kainuun hyvinvointialueen tarjoama hyvinvoinnin ja terveyden palvelukanava. Palvelun kautta voit hoitaa hyvinvointiisi ja terveyteesi liittyviä kiireettömiä asioita ajasta ja paikasta riippumatta.

Siirry Omasoteen