Asiakkaan ja potilaan valinnanvapaus

Lisätietoja

Hoi­to­pai­kan­va­lin­ta.fi

Hoi­to­pai­kan­va­lin­ta.fi-verk­ko­pal­ve­lu si­säl­tää tie­toa kan­sal­li­ses­ta ter­vey­den­huol­lon va­lin­nan­va­pau­des­ta ja ra­jat ylit­tä­väs­tä ter­vey­den­huol­los­ta. Pal­ve­lun to­teut­taa ra­jat ylit­tä­vän ter­vey­den­huol­lon yh­teys­pis­te yh­teis­työs­sä so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön, Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen ja Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen kans­sa.

Siirry palveluun

Va­lin­nanva­paus ja pal­ve­lu­jen saa­ta­vuus, THL

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkailla on nykyisen palvelujärjestelmän puitteissa mahdollisuus hyödyntää rajatusti valinnanvapauttaan. Terveydenhuollon palveluissa valinnanvapaus on viety pidemmälle kuin sosiaalihuollossa.

Siirry palveluun

Ter­vey­den­huol­to­la­ki

Terveydenhuoltolaki finlex.fi -palvelussa 30.12.2010

Siirry palveluun

Potilasdirektiivi

Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Direktiivi tuli voimaan 24.4.2011, ja jäsenmaiden oli siirrettävä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 25.10.2013 mennessä.

Siirry palveluun