Miten tietojasi käsitellään

Eu:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­ses­ti hen­ki­löl­le on il­moi­tet­ta­va hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä. Hen­ki­lö­tie­to­ja ovat mm. ni­mi- ja osoi­te­tie­dot. Li­säk­si re­kis­te­röi­dyl­le on ker­rot­ta­va hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­ses­ta, mi­hin tie­to­ja sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­taan se­kä re­kis­te­röi­dyn oi­keuk­sis­ta.

Informointiselosteet löytyvät palveluittain sivun vasemmasta reunasta.

 

Saa tukea ja apua digitaalisten palveluiden käyttöön YLE:n verkkosivuilta (Digitreenit)